Risk och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn: omsorgspersoner och barn - iRiSk

Barn som utsätts för eller upplever våld mot en förälder kan vara i behov av olika former av skydd, stöd och behandlingsinsatser. Metodstödet iRiSk syftar till att öka kvaliteten i de barnutredningar där barnet eller en omsorgsperson har utsatts för våld i en nära relation. Målet är att metodstödet ska ge ett bättre underlag för att bedöma graden av risk och valet av lämpliga insatser i form av skydd, stöd och behandling.

Högskolan ger en kurs utifrån metodstödet iRiSk-risk & skyddsintervjuer. Kursen ger dig som arbetar med barnutredningar generell kunskap om risk- och skyddsfaktorer för våldsutsatta barn samt kunskap om hur iRiSk kan användas i bedömningar av risker och insatsbehov. Du får också öva dig i att använda metodstödet iRiSk för att kartlägga barns våldsutsatthet med hjälp av barnintervjuer och intervjuer med våldsutsatta föräldrar.

Högskolan har även en kurs som fokuserar på utredning och bedömning av våldsutövande föräldrars omsorgsförmåga med hjälp av iRiSk. Nästa kursstart planeras till hösten 2024. Läs mer om kursen här.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar som barnutredare inom socialtjänsten. Då kursen delvis bygger på att deltagarna kan pröva metoden i sitt arbete är det viktigt att du parallellt med kursen har möjlighet att genomföra utredande samtal med barn och föräldrar.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning vilket innebär att behörighet inte krävs av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen inom socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap om risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn, med fokus på hur metodstödet iRiSk kan användas i den egna yrkespraktiken. Kursen är indelad i följande teman, som på olika sätt behandlas under kurstillfällena.
• Barn som upplever våld från en omsorgsperson
• Våld och omsorgsförmåga
• Modeller för risk- och skyddsbedömningar i social barnavård
• iRiSk risk & skyddsintervjuer
• Utredande barnintervjuer
• Analys av risk- och skyddsfaktorer
• Bedömning av risk respektive lämpliga insatser för att reducera risk.

Undervisningsformer
Kursen ges på distans. Undervisningen sker genom föreläsningar och halvdagsseminarier där deltagarna ges utrymme att tillämpa och integrera kursens innehåll med den egna yrkespraktiken. Självstudier mellan kurstillfällena ingår.

Examinationsformer
Kursen examineras genom obligatorisk närvaro vid seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift.

Kursdagar
Kursens ges med 10 gemensamma träffar, kl 09.00-12.00 under en termin.

Nästa kursstart planeras till vren 2025. Anmäl ditt intresse här

Plats
Kursen ges digitalt via lärplattformen It´s Learning och Zoom

Kursansvarig och kursens lärare
Kursen leds av Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola.

Som lärare deltar också Marina Berman, socionom med mångårig erfarenhet av att möta barn som upplever våld, bland annat som familjebehandlare och barnutredare. Sedan 2014 arbetar hon som familjerättssekreterare.


Kostnad
ca 16 100 kr (exkl. moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2025
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2024

På högskolan har vi två fristående kurser om metodstödet iRiSk
Dels den som ligger på denna sida som har fokus på att kartlägga barns våldsutsatthet med hjälp av barnintervjuer och intervjuer med våldsutsatta föräldrar.

Den andra kursen har fokus på våldsutsatta barn i förhållande till föräldrars utövande av våld
Läs mer om kursen här

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Maria Eriksson
maria.eriksson@mchs.se

 

Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2024