Risk och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn: föräldrar som utövar våld - iRiSk

Kursstarten hösten 2022 är fullbokad.
På högskolan har vi två fristående kurser om metodstödet iRiSk. Under våren 2023 planerar vi att ge den andra kursen, där fokus ligger på att kartlägga barns våldsutsatthet med hjälp av barnintervjuer och intervjuer med våldsutsatta föräldrar. Du kan läsa mer om kursen här.


När det finns misstanke om att ett barn har utsatts för våld eller upplevt våld mot en förälder har socialtjänsten skyldighet att utreda barnets behov av stöd och att bedöma risken för ytterligare våld. Metodstödet iRiSk (insatser och Risk-/Skyddsbedömningar för våldsutsatta barn) syftar till att öka kvaliteten i de barnutredningar där barnet eller en omsorgsperson har utsatts för våld i en nära relation. Målet är att metodstödet ska ge ett bättre underlag för att bedöma graden av risk och valet av lämpliga insatser i form av skydd, stöd och behandling.

Högskolan ger under hösten 2022 en kurs utifrån metodstödet iRiSk. Kursen ger dig som arbetar med barnutredningar generell kunskap om risk- och skyddsfaktorer för våldsutsatta barn i förhållande till föräldrars utövande av våld, samt kunskap om hur iRiSk kan användas i bedömningar av risker och insatsbehov. Du får också öva dig i att använda metodstödet iRiSk, specifikt intervjuer med våldsutövande föräldrar, för att kartlägga barns våldsutsatthet och göra bedömningar av omsorgsförmåga.

En påbyggnad på kursen som fokuserar på utredning och bedömning med hjälp av barnintervjuer och intervjuer med våldsutsatta föräldrar planeras till våren 2023.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar som barnutredare inom socialtjänsten. Då kursen delvis bygger på att deltagarna kan pröva metoden i sitt arbete är det viktigt att du parallellt med kursen har möjlighet att genomföra utredande samtal med barn och föräldrar.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning vilket innebär att behörighet inte krävs av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen inom socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap om risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn, med fokus på hur metodstödet iRiSk kan användas i den egna yrkespraktiken. Kursen är indelad i följande teman, som på olika sätt behandlas under kurstillfällena:

• Kunskaps- och praktikområdet riskbedömning med våldsutövande föräldrar
• Våld och omsorgsförmåga
• Våld och omsorgspersoners reflekterande förmåga
• Riskbedömningar i barnavårdsärenden enligt iRiSk-modellen
• Utredande intervjuer med våldsutövande föräldrar
• Analys av risk- och skyddsfaktorer
• Bedömning av risk respektive lämpliga insatser för att reducera risk

Undervisningsformer
Kursen ges på plats vid ett första kurstillfälle under en heldag, och i övrigt på distans genom halv- och heldagsseminarier. Undervisningen sker genom föreläsningar och halvdagsseminarier där deltagarna ges utrymme att tillämpa och integrera kursens innehåll med den egna yrkespraktiken. Självstudier mellan kurstillfällena ingår.

Examinationsformer
Examinationen sker i form av obligatorisk närvaro vid seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift. Betyg sätts enligt Högskoleförordningen (SFS 2006: 1053).

Kursdagar
Kursens ges med 8 gemensamma träffar (heldag första och sista tillfället, övriga tillfällen förmiddagar) under en termin.

Nästa kursstart planeras til hösten 2023.

Plats
Första tillfället ges på plats vid Marie Cederschiöld högskola. Resterande tillfällen digitalt via lärplattformen It´s Learning och Zoom.

Kursansvarig och övriga lärare
Ole Hultmann, Universitetslektor, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Innehar en kombinationsanställning mellan Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Göteborg.

Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola.
Ulf Axberg, professor i systemisk familjeterapi, VID Vitenskapelige høgskole
Emma Chawinga, leg. psykolog och biträdande forskare i iRiSk-projektet


Kostnad
15 800 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker här på hemsidan och öppnar under våren 2023.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2023
Ort: Distansutbildning, 1 fysisk träff
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2023
Sista ansökningsdag: Våren 2023

På högskolan har vi två fristående kurser om metodstödet iRiSk
Dels den som ligger på denna sida som har fokus på utredande intervjuer med våldsutövande föräldrar.

Den andra kursen har fokus på att kartlägga barns våldsutsatthet med hjälp av barnintervjuer och intervjuer med våldsutsatta föräldrar.
Läs mer om kursen här

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Ole Hultmann ole.hultmann@psy.gu.se

 

Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 september 2022