Kvinnors hälsa och välbefinnande, med fokus på kvinnors erfarenheter av att leva med lipödem

Detta projekt fokuserar på hur kvinnor som har diagnostiserats med lipödem beskriver sin vardag och de utmaningar som finns relaterat till att leva med lipödem.

Projektets explicita fokus kommer att riktas mot hur kvinnor upplever smärta, och känslor som skam samt skuld, vilket har visat sig vara vanligt förekommande i relation till livskvalitet och som också påverkar vardagslivet i stor utsträckning. En förutsättning för att utveckla metoder som stöd för personer med sjukdom är att först studera de upplevda behov som personer uttrycker. Vad gäller lipödem är personliga beskrivningar av behov fortfarande sparsamt utforskat, och vår avsikt är därför att i ett första steg klarlägga detta.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Catharina Melander och Päivi Juuso, Luleå tekniska universitet,
  • Malin Olsson
Tidsperiod: 2020-2022
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Stöd från Svenska Ödemförbundet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2022