Malin Olsson

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Prefekt, Institutionen för vårdvetenskap.

Telefon: 076-636 50 53

E-post: malin.olsson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

ARBETSOMRÅDEN

Malin Olsson disputerade 2010 med en avhandling som fokuserade på Värdighet och välbefinnande hos kvinnor med långvarig sjukdom. Malin har ett brett intresse av att undersöka hälsa och sjukdom med fokus på människors behov och förmågor. Det betyder att i största utsträckning bedriva forskning med en kvalitativ ansats. Huvudfokus ligger vid livsvärldsforskning och livsfrågor rörande sjukdom och hälsa. Hennes forskning har en tolkande inställning till social verklighet och mänsklig mening. De fenomen som hon studerar finns i den naturliga omgivningen för de personer vars tankar och åsikter som utforskas, med fokus på att stödja ett värdigt liv bland personer som lever med sjukdom. Malins forskning omfattas också av studier kring ett värdigt liv för personer med demenssjukdom.

Malin har erfarenhet som kursledare sedan 2002 och som examinator sedan 2010. Hennes undervisningsverksamhet har inkluderat planering, kursutvärdering och akademisk handledning av två till sex examensarbeten på grundnivå, och två till fem examensarbeten på avancerade nivå. Vidare inkluderar undervisningsverksamheten föreläsningar, seminarier och undervisning på forskarutbildningsnivå. Malin har erfarenhet som utbildningsledare för utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Tillsammans med teologie doktor Lars Andersson, lektor vid Marie Cederschiöld högskola, leds forskningsseminariet i vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Malins akademiska handledning av doktorander omfattas av sex doktorandprojekt.

HANDLEDNING DOKTORANDER

Peter Lundberg, 2020-2025, Main supervisor. Eutanasi ur etisk infallsvinkel och livsåskådningsvetenskapligt perspektiv. En diskursiv analys och strukturell anknytning till vårdpersonalens uppfattningar om dödshjälp i relation till den palliativa vårdmodellen. Ersta Sköndal Bräcke university college.

Therese Lindh, 2019-2021, Main supervisor. Martha Nussbaum's approach to human capabilities applied to a dignified life among persons with dementia living in nursing homes. Luleå university of technology (LTU).

Catharina Melander PhD 2018, Main supervisor 2017-2018, Co- supervisor 2015-2017. Piecing together a fragmented world: Structures to promote the understanding of people with advanced dementia. LTU.

Åsa Nilsson, Licentiate 2017. Main supervisor 2016-2017. Towards a shared understanding: Exploring encounters in hospital care from the perspectives of nurses and patients. LTU.

Sebastian Gabrielsson, PhD 2015. Co- supervisor. A moral endeavor in a demoralizing context: Psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers. LTU.

Päivi Juuso, PhD, 2013. Co- supervisor. Meanings of women's experiences of living with fibromyalgia. LTU.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Malin Olsson (2022). Vårdens värden och etikronder
Catharina Melander, Päivi Juuso, Malin Olsson (2022). Women's experiences of living with lipedema
Gustav Bockgård, Malin Olsson (2021). Att ta del av en människas berättelser: En metodkritisk diskussion av forskningsintervjuer med kvinnor som lever i hemlöshet
[Fulltext]
Catharina Melander, Malin Olsson, Sara Jayousi, A. Martinelli, Lorenzo Mucchi (2019). Digital Resources Aiding Opportunities for Affiliation and Practical Reasoning Among People with Dementia: A Scoping Review
Carina Nilsson, Birgitta Lindberg, Päivi Juuso, Malin Olsson (2019). Experiences of striving to maintain daily life among women with osteoporosis
Catharina Melander, Stefan Sävenstedt, Malin Olsson, Britt-Marie Välivaara (2018). Assessing BPSD with the support of the NPI-NH: a discourse analysis of clinical reasoning
Catharina Melander, Stefan Sävenstedt, Britt-Marie Välivaara, Malin Olsson (2018). Human capabilities in advanced dementia: Nussbaum's approach
Åsa Nilsson, Birgitta Lindberg, Siv Söderberg, Malin Olsson (2018). Meanings of participation in hospital care: as narrated by patients
Catharina Melander, Basel Kikhia, Malin Olsson, Britt-Marie Wälivaara, Stefan Sävenstedt (2018). The impact of using measurements of electrodermal activity in the assessment of problematic behaviour in dementia
Malin Olsson (2017). Att leva med långvarig neurologisk sjukdom: Självförståelse och förståelse
Anna Nygren Zotterman, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2016). Being in Togetherness: Meanings of encounters within primary healthcare setting for patients living with long-term illness
Sebastian Gabrielsson, Stefan Sävenstedt, Malin Olsson (2016). Taking personal responsibility: Nurses’ and assistant nurses’ experiences of good nursing practice in psychiatric inpatient care
Catharina Melander, Basel Kikhia, Malin Olsson, Britt-Marie Välivaara, Stefan Sävenstedt (2015). Assessment and evaluation of interventions in bpsd with the help of a multiple sensor system
Anna Nygren Zotterman, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2015). District nurses' views on quality of primary healthcare encounters
Malin Olsson, Carina Nilsson (2015). Meanings of feeling well among women with Parkinson's disease
Grethe Eilertsen, Heidi Ormstad, Marit Kirkevold, Anne Marit Mengshoel, Siv Söderberg, Malin Olsson (2015). Similarities and differences in the experience of fatigue among people living with fibromyalgia, multiple sclerosis, ankylosing spondylitis and stroke
Malin Olsson (2014). Att leva med multipel skleros
Päivi Juuso, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2014). Meanings of being received and met by others as experienced by women with fibromyalgia
Päivi Juuso, Siv Söderberg, Malin Olsson, Lisa Skär (2014). The significance of Associations for women with FM
Malin Olsson, Lena Stafström, Siv Söderberg (2013). Meanings of fatigue for women with Parkinson’s disease
Päivi Juuso, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2013). Meanings of feeling well for women with fibromyalgia
Siv Söderberg, Malin Olsson, Lisa Skär (2012). A hidden kind of suffering: female patient’s complaints to Patient’s Advisory Committee
Päivi Juuso, Lisa Skär, Malin Olsson, Siv Söderberg (2011). Living with a double burden: Meanings of pain for women with fibromyalgia
Malin Olsson, Lisa Skär, Siv Söderberg (2011). Meanings of being received and met by others as experienced by women with MS
Malin Olsson, Siv Söderberg (2011). Meanings of fatigue among women with multiple sclerosis
Malin Olsson (2010). Att leva med multipel skleros
Grethe Eilertsen, Marit Kirkevold, Anne Marit Mengshoel, Malin Olsson, Siv Söderberg (2010). Fatigue – trøtthet og utmattelse i en travel tid
Malin Olsson, Lisa Skär, Siv Söderberg (2010). Meanings of feeling well for women with multiple sclerosis
Malin Olsson (2010). Meanings of women's experiences of living with multiple sclerosis
[Fulltext]
Malin Olsson (2010). Upplevelser av fatigue hos kvinnor med multipel skleros
Malin Olsson (2009). Att leva med multipel skleros
Malin Olsson (2008). Kvinnors upplevelser av att leva med multipel skleros
Malin Olsson (2008). När kroppen är ett hinder
[Fulltext]
Malin Olsson, Jan Lexell, Siv Söderberg (2008). The meaning of fatigue for women with multiple sclerosis
Malin Olsson, Jan Lexell, Siv Söderberg (2008). The meaning of women's experiences of living with multiple sclerosis
Malin Olsson (2007). Expressions of freedom in everyday life: the meaning of women's experiences of living with multiple sclerosis
[Fulltext]
Malin Olsson, Jan Lexell, Siv Söderberg (2007). Kvinnors upplevelser att leva med multipel skleros
Malin Olsson (2006). Kvinnors upplevelser av att leva med multipel skleros
Malin Olsson, Jan Lexell, Siv Söderberg (2005). The meaning of fatigue for women with multiple sclerosis
Malin Olsson (2003). Innebörden av trötthet hos kvinnor med multipel skleros

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 augusti 2023