Att leva med långvarig ohälsa – en studie om innebörden av att leva med avföringsläckage efter cancerbehandling

Hälsa är vårdens och vårdandets övergripande mål. Att behandlas för en cancersjukdom kan innebära en risk för oönskade sidoeffekter. Efter behandling i bäckenområdet, vid en gynekologisk cancersjukdom rapporteras läckage av avföring, ett symtom som inverkar på vardagsliv, social funktion och livskvalitet. Många av de drabbade kvinnorna är unga och förväntas leva många år efter given behandling.

De problem med avföringsläckage som tidigare rapporterats i ett avhandlingsarbete motiverar vidare forskning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. En intervjustudie med syfte att beskriva innebörden av att leva med läckage av avföring, som uppstått i samband med strålbehandling mot bäckenområdet efter en cancersjukdom pågår. Studien har en kvalitativ beskrivande och analyserande design. Intervjuer är genomförda med tio kvinnor som lever med avföringsläckage efter avslutad cancerbehandling. Arbetet med att analysera intervjuerna pågår enligt hermeneutisk- fenomenologisk metodik.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2015 -
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2022