Caroline Krook

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, fil. dr

Telefon: 076-636 50 49

E-post: caroline.krook@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Caroline Krook är i grunden sjuksköterska och har yrkeserfarenhet från äldrevård, palliativ vård samt ortopedisk vård. Hon har som projektledare startat och drivit en klinisk undervisningsavdelning (KUA) vid ortopedkliniken vid sjukhuset i Västerås åren 2010-2011.

Vid högskolan har Caroline undervisat i sjuksköterskeprogrammet i olika kurser sedan 2002. Caroline har erfarenhet av kursledarskap och undervisar främst i kurser som rör vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Hon har under åren på högskolan arbetat med pedagogisk och didaktisk utveckling av det ämnet och även vidareutbildat sig internt och externt. På senare år har ett intresse väckts kring e-hälsa och digital teknik inom vården och Caroline undervisar numera även i en valbar kurs som rör detta; ”Människans möte med digital teknik i vården”. Kursens fokus ligger på etiska frågor och ställningstaganden kring införande och användning av digital teknik i vården.

Särskilda intresseområden: Lärande kring att leva med kronisk sjukdom/ohälsa, livsfrågor och livsåskådningens betydelse för meningsskapande hos patienter samt etiska frågor rörande autonomi, integritet, värdighet inom äldrevård och palliativ vård. Interprofessionellt lärande och teamarbete är ett annat intresseområde.

FORSKNINGSOMRÅDE

Caroline disputerade 2007 i pedagogik vid Stockholms universitet med en avhandling om hur patienter med obotlig sjukdom förstår och hanterar sin existentiella livssituation. Avhandlingen var tvärvetenskaplig och tangerar ämnena vårdvetenskap, pedagogik och livsåskådningsvetenskap. Med livsåskådningen som grund tolkar och strukturerar patienterna livssituationen så att den blir begriplig och meningsfull. Den visar att livsberättelser kan fungera som redskap för vårdpersonal att få syn på patienters livsfrågor, livsåskådning lärandebehov och meningsskapande.

2021 avslutades forskningsprojektet ”Att leva med långvarig ohälsa” - om innebörden av att leva med avföringsläckage efter cancerbehandling hos kvinnor med gynekologisk cancer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2023