Caroline Krook

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, fil. dr

Telefon: 076-636 50 49

E-post: caroline.krook@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Caroline Krook är i grunden sjuksköterska och har yrkeserfarenhet från äldrevård, palliativ vård samt ortopedisk vård. Hon har som projektledare startat och drivit en klinisk undervisningsavdelning (KUA) vid ortopedkliniken vid sjukhuset i Västerås.

Vid högskolan har Caroline undervisat i sjuksköterskeprogrammet i olika kurser sedan 2002. Caroline har erfarenhet av kursledarskap och undervisar främst i kurser som rör vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Hon under åren på högskolan arbetat med pedagogisk och didaktisk utveckling av ämnet, och har vidareutbildat sig internt och externt. På senare år har ett intresse väckts kring e-hälsa och digital teknik i vården och hon undervisar i en valbar kurs som rör detta med fokus på etiska frågor och ställningstaganden kring införande och användning av digital teknik i vården.

Särskilda uppdrag: Facklig representant i Pedagogiskt kollegium (PK), ordinarie ledamot i Disciplin- och överprövningsnämnden (DÖN), lärarrepresentant i ämnesgruppen för vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Särskilda intresseområden: Lärande kring att leva med kronisk sjukdom/ohälsa, livsfrågor och livsåskådningens betydelse för meningsskapande hos patienter samt etiska frågor rörande autonomi, integritet, värdighet inom äldrevård och palliativ vård. Interprofessionellt lärande och teamarbete är ett annat intresseområde.

Forskningsområden
Caroline disputerade 2007 i pedagogik vid Stockholms universitet med en avhandling om hur patienter med obotlig sjukdom förstår och hanterar sin existentiella livssituation. Avhandlingen var tvärvetenskaplig och tangerar ämnena vårdvetenskap, pedagogik och livsåskådningsvetenskap. Med livsåskådningen som grund tolkar och strukturerar patienterna livssituationen så att den blir begriplig och meningsfull. Den visar att livsberättelser kan fungera som redskap för vårdpersonal att få syn på patienters livsfrågor, livsåskådning lärandebehov och meningsskapande.

Sedan 2015 deltar hon i forskningsprojektet ”Att leva med långvarig ohälsa” - om innebörden av att leva med avföringsläckage efter cancerbehandling hos kvinnor med gynekologisk cancer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021