BRA-samtal för barn i osäkra boendeförhållanden – en pilotstudie

BRA-samtal har tagits fram av stiftelsen Allmänna Barnhuset, och är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Bakgrunden till utvecklingen av BRA-samtal var förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2010 som stärker i barns rättigheter som anhöriga. Ursprungsmodellen har sedan 2018 vidareutvecklats och anpassats till en ny målgrupp, barn i osäkra boendeförhållanden och pilotstudiens syfte är att undersöka användningen av BRA-samtal i samtal med denna nya målgrupp, barn i osäkra boendeförhållanden. Mer specifikt ska studien svara på följande frågeställningar:

  1. Hur fungerar användningen av samtalsguiden i förhållande till barns situation när de lever med osäkra boendeförhållanden?
  2. Hur fungerar användningen av samtalsguiden i förhållande till barnens delaktighet?
  3. Vilken återkoppling ger barnen om hur BRA-samtal fungerat för dem?
  4. Uppfattar samtalsledarna som samtalar med barn i osäkra boendeförhållanden att BRA-modellen är lämplig, välfungerande, och ”realistisk” i förhållande till deras uppdrag, målgrupp och organisation?

Studien genomförs genom en kombination av metoder och bygger på ljudinspelningar av BRA-samtal och tematiskt strukturerade intervjuer med de samtalsledare som erbjuder BRA-samtal till barn i osäkra boendeförhållanden. Projektet består av två delstudier där den ena undersöker BRA-samtal för barn i skyddat boende, och den andra delstudien undersöker BRA-samtal för barn som kommer till myndighetsutövande socialtjänst.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: Jämställdhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2019-2022
Forskningsområde: Socialt arbete - projektet ingår i forskningsprogrammet SIVin-Barn
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Stockholmsfonden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023