Hélène Lagerlöf

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Lektor, fil. dr

Telefon: 0766-36 50 35

E-post: helene.lagerlof@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Bakgrund

Hélène Lagerlöf är fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete och socionom. Hon disputerade 2012 vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet på avhandlingen ”Samhällsvård och välfärdsresurser - En studie av skolgång. Fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner”. Hon har tidigare varit anställd som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet och Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola, samt arbetat vid Polisutbildningen på Södertörns Högskola.

Undervisning

Inom ämnet socialt arbete har hon mångårig erfarenhet av såväl undervisning på grund- och avancerad nivå som handledning och kursutveckling.

Aktuell forskning

Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnavård med ett speciellt fokus på levnadsförhållanden och vardagsliv för unga som är placerade i socialtjänstens dygnsvård. Hennes forskning kretsar kring skolgång, fritid och kamratrelationer i kvantitativa såväl som kvalitativa studier. Mobbning och grupprelationer är även det ett område som under flertalet år intresserat henne och hon både föreläser och forskar på ämnet. Under de senaste åren har hennes forskning också innefattat våld i nära relationer där hon forskat om våld i nära relationer bland unga. För närvarande arbetar hon i högskolans sexåriga forskningsprogram Sivin-Barn (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer). I forskningsprogrammet deltar hon både som forskare och som kommunikatör. Läs gärna mer på Forskningsprogram Sivin-Barn - Marie Cederschiöld högskola (mchs.se)

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Maria Eriksson, Hélène Lagerlöf (2023). BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie
[Fulltext]
Hélène Lagerlöf, Carolina Øverlien (2022). School as a context for youth intimate partner violence: young voices on educational sabotage
Sibel Korkmaz, Överlien Carolina, Hélène Lagerlöf (2022). Youth intimate partner violence: Prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence
Veronica Ekström, Hélène Lagerlöf (2021). Audiovisuella intryck, tid och interaktion: socionomstudenters erfarenheter av digitala föreläsningar
[Fulltext]
Maria Eriksson, Hélène Lagerlöf (2020). Metoder för att möjliggöra utsatta barns delaktighet: Exemplet BRA-samtal
Hélène Lagerlöf (2018). Det dubbla utanförskapet: HVB-placerade ungas tankar kring fenomenet mobbning: [A twofold exclusion – interviews about bullying with young people in residential care]
Hélène Lagerlöf (2017). Mobbning i skolan: om perspektiv och förståelsemodeller
Hélène Lagerlöf (2016). School related resources and potential to exercise self-determination for young people in Swedish out-of-home care
Hélène Lagerlöf (2014). Umgängesstöd i lokal: en studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor
[Fulltext]
array
Hélène Lagerlöf (2012). Samhällsvård och välfärdsresurser
Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, Hélène Lagerlöf (2012). Welfare resources among children in care: [Välfärdsresurser bland barn i samhällsvård]
Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, Hélène Lagerlöf (2010). Samhällsvårdade barn, gate-keeping och forskning: [Children in out-of-home care, gate-keeping and research]
Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, Hélène Lagerlöf (2010). Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv: Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och institutioner: [Living conditions among children in care from a welfare perspective: Economic and material resources, psychological health and access to social support among youth in foster care and residential care]
Marie Sallnäs, Hélène Lagerlöf (2007). Forskare studerar välfärden hos barn och ungdomar i samhällsvård

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024