Utvärdering av svenskt bistånd till Afrika söder om Sahara via civilsamhällets organisationer

Syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken mån och hur Sveriges utvecklingsbistånd har bidragit till att långsiktigt och hållbart stärka civilsamhällets kapacitet att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara. Utvärderingen genomförs av forskare från Marie Cederschiölds högskola och Lunds universitet på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys.

Utvärderingsfrågor

 • I vilken mån har Sveriges bistånd bidragit till att stärka kapaciteten hos civilsamhället i Afrika?
 • I vilken utsträckning har en stärkt kapacitet främjat demokrati och mänskliga rättigheter?
 • Vad kan förklara graden av måluppfyllelse och hur kan skillnader i måluppfyllelse förstås?
 • Hur kan insatser för att stärka civilsamhällets kapacitet vidareutvecklas och förbättras?

Varför är denna utvärdering viktig?

Utvärderingen är viktig av flera anledningar. Stärkt kapacitet hos civilsamhällets organisationer förväntas främja demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. Kapacitet, civilsamhälle, demokrati och mänskliga rättigheter är dessutom viktiga fokusområden för Sveriges utvecklingsbistånd till Afrika söder om Sahara. Dessa områden utgör också en betydande andel av svenskt bistånd.

Aktiviteter och tidsplan

 • Urval av länder, mars 2022
 • Urval av interventioner, april till maj 2022
 • Involvera intressenter, maj till augusti 2022
 • Insamling och analys av data, mars till september 2022
 • Workshop med intressenter, oktober 2022
 • Första utkast på rapport, november 2022
 • Involvera intressenter, december 2022
 • Lansering av rapport, januari 2023

Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar svenskt internationellt bistånd, för att det ska kunna förbättras och utvecklas. EBA anlitar forskare och andra experter för att genomföra studier med relevans för beslutsfattare och praktiker. Kontaktperson hos EBA är utredningssekreterare Markus Burman (markus.burman@gov.se).

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2022-2023
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2022