Ola Segnestam Larsson

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Ekonomie dr

Telefon: 0768-931 051

E-post: ola.segnestam-larsson@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde

Ola Segnestam Larsson är docent i företagsekonomi vid Marie Cederschiöld högskola och ekonomie doktor vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, med inriktning mot organisation och ledning. Han har en samhällsvetenskaplig grundutbildning med nationalekonomi som huvudämne från Stockholms universitet.

Under de senaste åren har Ola arbetat med forskning om civilsamhälle och som lärare i organisation och ledarskap vid Marie Cederschiöld högskola och Score. Ola Segnestam är intresserad av organisering och ledning av ideella organisationer i civilsamhället. Avhandlingen handlade om organisationsförändringar i civilsamhället. Aktuella forskningsprojekt inkluderar bland annat projektet "Civilsamhällets kvalitet", ett projekt om civilsamhällets kvalitet inom välfärden.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson (2023). Civilsamhällets kvalitet: Vilka dimensioner, för vem och med vilka resultat inom välfärden?
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2023). Ideellt arbete
Ola Segnestam Larsson, Magnus Tideman (2023). Kommunala riktlinjer för LSS-insatser: En uppföljning
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2023). The Role of Nonprofit Organizations in the Co-production of Welfare Services: A Systematic Literature Review
Ola Segnestam Larsson, Mats Jutterström (2023). Vad kan tidigare forskning säga om kvaliteten i idéburen välfärd?
Roseanne Mirabella, Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2022). Civil Society Education: Western Perspectives
Ola Segnestam Larsson, Charlotte Forsberg, Thomas Schneider (2022). Comparing co-production in public, for-profit, and non-profit organizations: A survey of homes for the elderly in Sweden
Ola Segnestam Larsson, Daniel Rådelid, Daniel Wester (2021). Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP
[Fulltext]
Patrik Karlsson, Lars Oscarsson, Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten
Ola Segnestam Larsson, Charlotte Forsberg, Thomas Schneider (2021). Micro Conditions for Co-production: Values, Levels, and Satisfaction with Co-production in a Non-profit Welfare Organization
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius (2021). The social meaning of money in non-profit organizations: A case study of formal and informal earmarking of money
Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?
[Fulltext]
Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson (2020). Hur hanterar ideella organisationer LOU-upphandlingar?: Fallstudier inom kvinnojour, äldreomsorg och personligt ombud
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2020). Vad vet vi om resultatet av Bostad först för människor i långvarig hemlöshet i Sverige?: En systematisk litteraturöversikt av forskning, uppsatser, utredningar, utvärderingar och rapporter
[Fulltext]
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Civil Society Education: National Perspectives
Ola Segnestam Larsson, Lena Svensson (2019). Folkbildning vid sidan av folkbildningsanslaget: En kartläggning med fokus på folkbildningens samlade finansiering och verksamheter
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius (2019). Having it Both Ways: Managing Contested Market Money in a Civil Society Organization
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Journal of Nonprofit Education and Leadership: Themed Issue on Civil Society Education
Ola Segnestam Larsson (2019). Perspektiv på offentlig upphandling
Kristina Tamm Hallström, Ola Segnestam Larsson (2019). Promoting an image of independence: An institutional perspective on nonprofit organizational strategies
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2019). Små och missgynnade eller bara förbisedda?
Ola Segnestam Larsson (2019). Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg
Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson, Stina Zetterström, Dan Hedlin (2018). Anställd i det svenska civilsamhället: engagemang, ansvar och delaktighet
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Mats Jutterström (2018). Att förändra världen, eller fastna i en kvinnofälla?
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Mats Wagndal (2018). Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2018). Ideologi i rörelse
Bjarne Ibsen, Johan von Essen, Ola Segnestam Larsson (2018). Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreningar
Ola Segnestam Larsson (2017). Av vetenskap stärkt saklighet: En analys av hur Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) använt vetenskap i ideologier, strukturer och processer för att framstå som oberoende (1902-2015)
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Rebecka Andersen (2017). Making volunteering economically valuable: the relationship between valuation devices and volunteering
Susanna Alexius, Ola Segnestam Larsson (2017). Vad har ni för värden på kontot?
[Fulltext]
Rebecka Andersen, Ola Segnestam Larsson (2016). Att göra frivilligt arbete ekonomiskt värdefullt: En litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade rapporter
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2016). Att vetenskapliggöra drogpolitik: En analys av hur IOGT-NTO använder vetenskap i organisationens politiska program (1989-2015)
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2016). Forskning i ideologins tjänst: Hur ideella organisationer använder vetenskap
Mats Jutterström, Joakim Kernen, Ola Segnestam Larsson, Dan Hedlin (2016). Ideella organisationer i välfärden: Finansiella förutsättningar vid etablering, expansion och löpande verksamhet
Ola Segnestam Larsson, Marie Nordfeldt, Anna Carrigan (2016). Inertia, clearings, and innovations in Malmö
Marie Nordfeldt, Ola Segnestam Larsson, Anna Carrigan (2016). Stockholm: Innovative Ways of Supporting Children of Single (Lone) Mothers
Ola Segnestam Larsson, Taco Brandsen (2016). The Implicit Normative Assumptions of Social Innovation Research: Embracing the Dark Side
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2015). Civil Society Education: International Perspectives
Ola Segnestam Larsson (2015). Den ofrivillige postmodernisten
Ola Segnestam Larsson (2015). Förtroendevald: Åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendvalda i ideell sektor
Ola Segnestam Larsson (2015). Mer ljus på de förtroendevalda
Ola Segnestam Larsson (2015). Skolan som en arena för konflikt: Ideella organisationers användning av vetenskap i skolmaterial för att påverka ungdomars attityder till alkohol
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2015). Varning för avprofessionaliseringen
Ola Segnestam Larsson (2015). Vilket förnuft präglar förtroendevaldas kompetensutveckling?
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2014). Credit-based Civil Society Education in a Nordic Context: Why is there so little?
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2014). Föreningsprat hit och business talk dit
Ola Segnestam Larsson (2014). Förtroendevalda i stormens öga: Ordförandes syn på kompetens och lärande i idrottsföreningar
[Fulltext]
Rebecka Andersen, Ola Segnestam Larsson, Pelle Åberg (2014). Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Marie Nordfeldt, Anna Carrigan (2014). The governance of social challenges in Malmö
Ola Segnestam Larsson, Karin Robertsson (2014). Utbildning som skyldighet och ritual: Om förtroendevaldas syn på kompetens och lärande i Hyresgästföreningen
Johan von Essen, Ola Segnestam Larsson (2013). Civilsamhällets pluralism och toleransens gränser
Ola Segnestam Larsson (2013). Convergence in ideas, divergence in actions: Organizational hypocrisy in nonprofit organizations
Ola Segnestam Larsson (2013). Creating Space for Grace: Swaying Religion by Means of Management
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2013). The Board Development Conundrum in Local, Democratically Governed, and Membership-based Nonprofit Organizations
Ola Segnestam Larsson (2013). The Standardization of Nonprofit Organizations by Organizational Development
Ola Segnestam Larsson, Johan von Essen (2013). Toleransens gränser
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Conference Note Benchmark 3.5, 2011, San Diego, CA - The Role of National Contexts: Nonprofit Management Education in Sweden
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). International Mappings of Nonprofit Management Education: An Analytical Framework and the Case of Sweden
Taco Brandsen, Ola Segnestam Larsson, Marie Nordfeldt (2012). Local Welfare from a Historical and Institutional Perspective: A Comparative Report
[Fulltext]
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Nonprofit Management Education: Northern European and Nordic Perspectives
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). The Board Member Conundrum: Board Member Motivations, Skills, and Responsibilities
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
Ola Segnestam Larsson (2011). Standardizing Civil Society: Interpreting Organizational Development in the Tension Between Instrumentalism and Expressivism
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Teaching Management to Civil Society Leaders
Ola Segnestam Larsson (2010). Civil Society's "crime against the state of Nicaragua"
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson, Jan Ström (2010). Emerging Opportunities for Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
Ola Segnestam Larsson (2010). Vem uppfann ideologin?: Jakten på uppkomsten till och anspråken på föreställningen om ideologiers betydelse för ideella organisationer
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2009). Change We Can Believe In: The Symbolic Function of Educación Popular and Folkbildning in Organizational Change in Non-Profit Organizations
Ola Segnestam Larsson (2009). Creating Space for Grace: why the Introduction of Religion in Organizational Reforms for Religious Civil Society Organizations Rests on the Authority of Popular Management
Ola Segnestam Larsson (2009). Folkbildning as ideology
Ola Segnestam Larsson (2009). Ideologi och ideella organisationer: en förstudie av ideologibegreppet i svensk forskning och praktik
[Fulltext]
Lars-Erik Olsson, Marie Nordfeldt, Ola Larsson, Jeremy Kendall (2009). Sweden: when strong third sector historical roots meet EU policy processes
Ola Segnestam Larsson (2008). Exporting Organizational Ideas from the North to the South: disembedding the Swedish Popular Movement Tradition from Sweden
[Fulltext]
Ola Larsson (2007). Liberal Adult Education as an Organizational Ideology
Ola Larsson (2007). Statens syn på ideologi: ideologibegreppet i folkbildningspropositioner sedan 1990
Ola Larsson (2007). The limits to ideology in civil society organizations
Catherine Will, Isabel Crowhurst, Ola Larsson, Jeremy Kendall, Lars-Erik Olsson, Marie Nordfeldt (2005). The challenges of translation: the Conventionand debates on the future of Europe from theperspective of European third sectors
[Fulltext]
Lars-Erik Olsson, Marie Nordfeldt, Ola Larsson, Jeremy Kendall (2005). The third sector and policy processes in Sweden: a centralised horizontal thirdsector policy community under strain
[Fulltext]
Filip Wijkström, Stefan Einarsson, Ola Larsson (2004). Staten och det civila samhället: idétraditioner och tankemodeller i den statliga bidragsgivningen till ideella organisationer
[Fulltext]
Thomas Fürth, Ingvar Holmberg, Ola Larsson, Mikael Raaterova (2002). 80-talisterna kommer
David Reed, Ola Larsson (2001). Natural Resource Wealth in the Construction of Neoliberal Economies in Southern Africa

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024