Anders Kassman

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Lektor, docent

Telefon: 076-636 51 25

E-post: anders.kassman@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N, 3 tr

Arbetsområde och bakgrund

Anders Kassman är sociolog. Han disputerade vid Stockholms universitet 1998. Den första tiden efter grundexamen var han forskningsassistent vid Polishögskolans forskningsenhet samtidigt som han var lärare vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Efter disputationen har han arbetat vid Brottsförebyggande rådet, Ungdomsstyrelsen och Regeringskansliet med olika utredningsuppdrag. Sedan 2004 är han forskare och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

FORSKNINGSINTRESSEN

Anders forskning rör sig kring sociala problem, marginaliserade grupper och samhällets bemötande av dem. Avhandlingen handlade om polisens insatser mot narkotikaproblemet och utvecklingen av narkotikakontrollen från 1960-talet och framåt. Han har under senare år studerat gruppen unga utan känd sysselsättning eller "unga utanför", vilka de är och hur de uppfattar sin tillvaro. Han har även engagerat sig i forskningen kring hemlöshet och analyserat hemlöshetens dynamik i Stockholm.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Anders Kassman, Åsa Kneck, Tony Blomqvist Mickelsson (2024). Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten?
Anders Kassman (2023). Idrott och folkhälsa
Åsa Kneck, Anders Kassman (2023). Idrottsrörelsen är inte anpassad för alla: Flickors erfarenheter om fysiska aktiviteter i och utanför den organiserade idrotten
Åsa Kneck, Anders Kassman (2023). Tankar från flickor kring fysisk aktivitet, hälsa och fritid: Samskapandeforskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
Anders Kassman, Filip Wollter, Maria Eriksson (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden
Anders Kassman, Åsa Kneck (2022). Doing childhood, doing gender, but not doing sports: Unorganized girls’ reflections on leisure time from a relational perspective
Anders Kassman, Åsa Kneck (2022). Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Fysisk aktivitet, idrott och hälsa bland flickor: Forskning med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Anders Kassman, Johan Vamstad (2022). Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället : en demokratifråga?: [Historical changes in youth participation in civil society organisations : a matter of democracy?]
[Fulltext]
Anders Kassman (2022). Levnadsförhållanden bland barn som utsattsför våld i nära relationer
Anders Kassman (2022). Medborgerligt engagemang bland minoriteter med utländsk bakgrund
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Organiserad idrott: viktig källa till fysisk aktivitet för många barn
[Fulltext]
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Uppfattningar om fysisk aktivitet, idrott, fritid och hälsa: Forskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
Maria Eriksson, Veronica Ekström, Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2022). Violence capital: On the framing and construction of a policy problem
Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: De svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Health-promotive and exclusionary mechanisms in civil society: A critical review of the empirical support for Putnam’s view of social capital
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Idrott och hälsa bland flickor: Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Anders Kassman (2020). Ideellt arbete och informella insatser bland människor med utländsk bakgrund
[Fulltext]
Anders Kassman, Johan Vamstad (2019). Local public administration as facilitator of political youth participation: good intentions and institutional shortcomings
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar: Integration och selektion
[Fulltext]
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Ledarnas betydelse för hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar
[Fulltext]
Anders Kassman (2017). One of all the others: a life course study of scouts, social capital, and stratification in the Swedish 'Folkhem'
Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2017). Police-reported school violence among childrenbelow the age of criminal responsibility in Sweden – signs of increased sensitivity and segregation?
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet
[Fulltext]
Filip Wollter, Anders Kassman (2015). Skarpnäckslyftet
[Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen
[Fulltext]
Anders Kassman (2011). Högskolebaserad ledarskapsutbildning för ideell sektor: utvärdering av Agera
Håkan Johansson, Anders Kassman, Roberto Scaramuzzino (2011). Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle: perspektiv på en överenskommelse: andra tematiska studien, juni 2011
Karin Gavelin, Anders Kassman, Charlotte Engel (2010). Om idéburna organisationers särart och mervärde: en forskningskartläggning
[Fulltext]
Anders Kassman (2009). Kunskapsöversikt om unga utanför arbete och skola
[Fulltext]
Charlotte Engel, Anders Kassman (2009). Mer av värde?: konsulenternas betydelse för det frivilliga arbetet inom Svenska Röda korset
[Fulltext]
Eva Gullberg, Anders Kassman, Kent Waltersson (2009). Ungdomar, civilsamhälle och stat: en undersökning om historiska relationer och en studie av samtida teorier om främjande ungdomsarbete
[Fulltext]
Anders Kassman (2008). Främjande ungdomsverksamhet i civilsamhälle, staten och kommunerna
[Fulltext]
Anders Kassman (2008). Mot en kunskapsbaserad ungdomspolitik?: processutvärdering av Ungdomsstyrelsens satsning påförebyggande och främjande ungdomsverksamhet
[Fulltext]
Anders Kassman (2007). Mottagningen av sökande till Enheten för hemlösa i Stockholm
Anders Kassman, Eva Franzén (2007). Unga vuxna utan känd sysselsättning: är det ett problem?
Anders Kassman, Eva Franzén (2007). Unga vuxna utanför både skola och arbetsliv: nya etableringsmönster eller början till social utslagning?
Anders Kassman (2007). Ungas etableringssvårigheter efter 1990-talets arbetsmarknadskris
Anders Kassman (2006). Inte bara uteliggare: sökande och avslutade klienter vid Enheten för hemlösa i Stockholm
[Fulltext]
Anders Kassman (2006). Med brukaren i centrum?: en utvärdering av Södermalms beroendeteam
[Fulltext]
Anders Kassman, Eva Franzen (2005). Longer-term Labour-market Consequences of Economic Inactivity during Young Adulthood: a Swedish National Cohort Study
Anders Kassman, Verica Stojanovic (2003). Unga utanför: slutbetänkande
Anders Kassman (2002). Samverkansprojektet: att hitta former för arbete kring utsatta ungdomar
[Fulltext]
Anders Kassman (2002). Ungdomsstyrelsens slutsatser
[Fulltext]
Jan Ahlberg, Anders Kassman (2002). Varför har brottsuppklaringen minskat?: en analys av orsakerna
[Fulltext]
Anders Kassman (1998). Polisen och narkotikaproblemet: från nationella aktioner mot narkotikaprofitörer till lokala insatser för att störa missbruket
Eckart Kühlhorn, Anders Kassman, Mats Ramstedt (1996). Åtgärder mot drogbrottslighet: ett naturligt experiment inom narkotikapreventionen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024