Anders Kassman

The Department of Civil Society and Religion

Title: Senior lecturer

Phone: + 46-76 636 51 25

Mail: anders.kassman@mchs.se

Address: Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Erstagatan 1N, 3 tr

Background

Anders Kassman is a sociologist. His thesis was called “The Police and the Drugproblem. From National Actions Against Drug Profiteers towards Locally Based Disturbances of Drug Abuse” and was defended at the University of Stockholm in 1998. Since then he has been working at the National Council for Crime prevention, the National board for Youth Affairs and the Department of Education with different research tasks. His latest appointment was as a secretary in the official inquiry of the Swedish government Young Outsiders (SOU 2003:92).

Research interests

Anders´s research circles around social problems, marginalised groups and their meeting with society. His thesis was about the policing of the drug problem and the development of the Swedish zero-tolerance policy in the drugfield. The Official report of the Swedish Government Young Outsiders (SOU 2003:92) where Anders was secretary, deals with young people not in employment, education, training or practice. In his appointment with the National Board for Youth Affairs he has also been researching young peoples living conditions and access to power. Now he is working within a cooperation project between Ersta Sköndal Bräcke University College and Stockholms social services investigating the dynamics in the group of homeless people living in Stockholm.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Anders Kassman, Åsa Kneck, Tony Blomqvist Mickelsson (2024). Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten?
Anders Kassman (2023). Idrott och folkhälsa
Åsa Kneck, Anders Kassman (2023). Idrottsrörelsen är inte anpassad för alla: Flickors erfarenheter om fysiska aktiviteter i och utanför den organiserade idrotten
Åsa Kneck, Anders Kassman (2023). Tankar från flickor kring fysisk aktivitet, hälsa och fritid: Samskapandeforskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
Anders Kassman, Filip Wollter, Maria Eriksson (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden
Anders Kassman, Åsa Kneck (2022). Doing childhood, doing gender, but not doing sports: Unorganized girls’ reflections on leisure time from a relational perspective
Anders Kassman, Åsa Kneck (2022). Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Fysisk aktivitet, idrott och hälsa bland flickor: Forskning med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Anders Kassman, Johan Vamstad (2022). Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället : en demokratifråga?: [Historical changes in youth participation in civil society organisations : a matter of democracy?]
[Fulltext]
Anders Kassman (2022). Levnadsförhållanden bland barn som utsattsför våld i nära relationer
Anders Kassman (2022). Medborgerligt engagemang bland minoriteter med utländsk bakgrund
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Organiserad idrott: viktig källa till fysisk aktivitet för många barn
[Fulltext]
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Uppfattningar om fysisk aktivitet, idrott, fritid och hälsa: Forskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
Maria Eriksson, Veronica Ekström, Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2022). Violence capital: On the framing and construction of a policy problem
Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: De svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Health-promotive and exclusionary mechanisms in civil society: A critical review of the empirical support for Putnam’s view of social capital
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Idrott och hälsa bland flickor: Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Anders Kassman (2020). Ideellt arbete och informella insatser bland människor med utländsk bakgrund
[Fulltext]
Anders Kassman, Johan Vamstad (2019). Local public administration as facilitator of political youth participation: good intentions and institutional shortcomings
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar: Integration och selektion
[Fulltext]
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Ledarnas betydelse för hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar
[Fulltext]
Anders Kassman (2017). One of all the others: a life course study of scouts, social capital, and stratification in the Swedish 'Folkhem'
Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2017). Police-reported school violence among childrenbelow the age of criminal responsibility in Sweden – signs of increased sensitivity and segregation?
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet
[Fulltext]
Filip Wollter, Anders Kassman (2015). Skarpnäckslyftet
[Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen
[Fulltext]
Anders Kassman (2011). Högskolebaserad ledarskapsutbildning för ideell sektor: utvärdering av Agera
Håkan Johansson, Anders Kassman, Roberto Scaramuzzino (2011). Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle: perspektiv på en överenskommelse: andra tematiska studien, juni 2011
Karin Gavelin, Anders Kassman, Charlotte Engel (2010). Om idéburna organisationers särart och mervärde: en forskningskartläggning
[Fulltext]
Anders Kassman (2009). Kunskapsöversikt om unga utanför arbete och skola
[Fulltext]
Charlotte Engel, Anders Kassman (2009). Mer av värde?: konsulenternas betydelse för det frivilliga arbetet inom Svenska Röda korset
[Fulltext]
Eva Gullberg, Anders Kassman, Kent Waltersson (2009). Ungdomar, civilsamhälle och stat: en undersökning om historiska relationer och en studie av samtida teorier om främjande ungdomsarbete
[Fulltext]
Anders Kassman (2008). Främjande ungdomsverksamhet i civilsamhälle, staten och kommunerna
[Fulltext]
Anders Kassman (2008). Mot en kunskapsbaserad ungdomspolitik?: processutvärdering av Ungdomsstyrelsens satsning påförebyggande och främjande ungdomsverksamhet
[Fulltext]
Anders Kassman (2007). Mottagningen av sökande till Enheten för hemlösa i Stockholm
Anders Kassman, Eva Franzén (2007). Unga vuxna utan känd sysselsättning: är det ett problem?
Anders Kassman, Eva Franzén (2007). Unga vuxna utanför både skola och arbetsliv: nya etableringsmönster eller början till social utslagning?
Anders Kassman (2007). Ungas etableringssvårigheter efter 1990-talets arbetsmarknadskris
Anders Kassman (2006). Inte bara uteliggare: sökande och avslutade klienter vid Enheten för hemlösa i Stockholm
[Fulltext]
Anders Kassman (2006). Med brukaren i centrum?: en utvärdering av Södermalms beroendeteam
[Fulltext]
Anders Kassman, Eva Franzen (2005). Longer-term Labour-market Consequences of Economic Inactivity during Young Adulthood: a Swedish National Cohort Study
Anders Kassman, Verica Stojanovic (2003). Unga utanför: slutbetänkande
Anders Kassman (2002). Samverkansprojektet: att hitta former för arbete kring utsatta ungdomar
[Fulltext]
Anders Kassman (2002). Ungdomsstyrelsens slutsatser
[Fulltext]
Jan Ahlberg, Anders Kassman (2002). Varför har brottsuppklaringen minskat?: en analys av orsakerna
[Fulltext]
Anders Kassman (1998). Polisen och narkotikaproblemet: från nationella aktioner mot narkotikaprofitörer till lokala insatser för att störa missbruket
Eckart Kühlhorn, Anders Kassman, Mats Ramstedt (1996). Åtgärder mot drogbrottslighet: ett naturligt experiment inom narkotikapreventionen

Page information

Last updated:
25 August 2022