Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp

De senaste årens ökade krav på effektivitet, manualisering och mätbarhet har medfört att tid för reflektion, eftertanke och lärande minskat och i vissa fall helt försvunnit. Samtidigt har värdet och behovet av regelbunden tid för verksamhets- och professionsanknuten reflektion, lärande och dialog blivit alltmer uppmärksammat i forskning. Att i arbetet ge medarbetare och ledare utrymme för reflektion och kunskap bidrar till integrering och utveckling av kunskap, kompetens och omdöme och är ett viktigt komplement till annan utbildning och kunskapsinhämtning. Professionell grupphandledning ger stora möjligheter att tydliggöra sammanhang, utveckla och stärka kompetens för den enskilda individen, arbetsgruppen och organisationen som helhet.

För att handledning ska kunna utgöra ett forum för utveckling av enskilda medarbetare, grupp och verksamhet ställs höga krav på kompetens hos handledare. Handledning har då potential att utgöra ett viktigt sammanhang för utveckling på alla dessa nivåer bl.a. genom att tydliggöra roller, mål och sammanhang samt att träna sig i att använda sin egen person i de olika yrkessammanhang man ingår i.

Marie Cederschiöld högskola, Avdelningen för uppdragsutbildning erbjuder nu i samarbete med Göteborgs centrum för Kompetensutveckling en handlededarutbildning på 45 högskolepoäng.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med professionell grupphandledning utifrån ett systemiskt/ narrativt synsätt på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande.

Förkunskapsnivå
Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats med godkänt resultat.

Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom pedagogik, hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. En del av litteraturen är på engelska och deltagarna förväntas kunna läsa och förstå engelsk text.

Deltagare bör även ha minst fem års yrkeserfarenhet efter avlagd yrkesexamen samt ha egen erfarenhet av att ha deltagit i grupphandledning.

Kursinnehåll
Utbildningen är upplagd så att deltagarna ges möjlighet att integrera kunskapen med egen kompetens och erfarenhet. Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där modeller, teorier och arbetssätt för grupphandledning presenteras och prövas. Teorier om handledning, grupputveckling, organisatoriska perspektiv, samhällsutveckling, kunskapssyn, etik, kommunikation, vuxenpedagogik och lärande är delar av kursinnehållet.

Utbildningen omfattar fyra terminer fördelade på två moment. Det första momentet syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper om metoder och tekniker i professionell grupphandledning samt kompetens att bedriva handledning inom olika typer av organisationer och verksamheter. Utbildningen innehåller teoretiska moment, litteraturstudier, arbete med att leda egen handledningsgrupp samt handledning på egen handledning. I detta moment (3 terminer) krävs att kursdeltagaren har tillgång till egen grupp att handleda. Det åligger kursdeltagaren att själv finna en lämplig grupp att handleda under utbildningen

Utbildningens andra moment (termin 4) syftar till att fördjupa handledarskapet vad gäller förmåga att arbeta med grupputveckling och deltagares positionerande i olika handledningskontexter. Vi arbetar i reflekterande team och använder delvis filmanalys som en del i det egna lärandet och utvecklingen. Under denna sista termin skriver deltagarna även en essä där de reflekterar kring sin roll som handledare till exempel utifrån ett fallexempel. Kursdagarna under moment II innehåller inte handledning på handledning.

Undervisningsformer och tid
Moment I

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, övningar och handledning på handledning. Seminarierna syftar till att fördjupa och fylla på kring teorier och arbetssätt, som är väsentliga för handledningsarbetet. Detta första moment omfattar 26 kursdagar och sträcker sig över tre terminer efter kursstarten i september 2024.

Kursdagarna kommer även innehålla handledning på handledning/utbildningshandledning. Handledningen ges av handledare i mindre grupper hel- eller halvdag på fredagen vid kurstillfällena, sammanlagt 60 timmar vid 15 handledningstillfällen. Obs! att i detta moment krävs tillgång till egen grupp att handleda.

Moment II
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, metodövningar. Kursen är systemiskt upplagd med moment för reflektion och lärande invävda i kursdagarna så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Under detta moment ska deltagarna skriva en uppsats i essäformat om sitt arbete som handledare. Mer information om detta kommer i samband med kursstart. Momentet omfattar 10 heldagar som genomförs under två dagar i följd vid fem tillfällen och utgör den sista terminen av utbildningen. Termin fyra startar i januari 2026. Kursdagarna under moment II ligger även de torsdag – fredag och innehåller inte handledning på handledning.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkända examinationer.

Kursdagar
Kursdagar för utbildningen är torsdagar och fredagar med 26 gemensamma kursdagar från september 2024 till december 2025 samt 10 gemensamma kursdagar under våren 2026.

Kursdagar de första två terminerna:
De flesta dagar pågår undervisningen mellan kl. 09.00-16.00
ht 2024
26-27 september
24-25 oktober
21-22 november
12-13 december

vt 2025
16-17 januari
13-14 februari
13-14 mars
10-11 april
15-16 maj

Ht 2025
8 dagar under 4 tillfällen (torsdag – fredag). Datumen är ännu inte fastställda.

vt 2026
10 dagar under 5 tillfällen (torsdag – fredag). Datum är ännu inte fastställda.

Handledning på handledning/utbildningshandledning pågår under utbildningens första tre terminer, ca: 15-20 timmar/termin och startar i samband med de första kursdagarna.

Plats
Kursen genomförs i lokaler på Fjärde långgatan 5 i Göteborg, Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling.

Kursledare
Kursledare är Hedvig Westerström, Teo Keller och Lars Ljungman. De är socionomer, leg. psykoterapeuter och utbildade handledare och lärare på Masternivå. De har lång erfarenhet av handledning och utbildning utifrån ett systemiskt socialkonstruktionistiskt perspektiv.
För mer info se www.gck.nu

Kostnad
25 875/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 4 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning se längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 37%
Utbildningsstart: 26 september 2024
Ort: Göteborg
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan
Göteborgs centrum för kompetensutveckling

www.gck.nu


INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Teo Keller
teokeller@gmail.com

 

Kursansvarig
Hedvig Westerström
hedvigwesterstrom@yahoo.se

Kursansvarig
Lars Ljungman
lars.ljungman63@gmail.com

 

Ulf Hammare

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Påbyggnadsutbildning
– Handledarutbildning i psykosocialt arbete,
15 högskolepoäng

För dig som har en handledarutbildning om minst 30 högskolepoäng eller har tillägnat dig motsvarande kunskaper och vill fördjupa och utveckla din handledarkompetens. Deltagare bör vara yrkesverksam som handledare under utbildningstiden. Kursen ges i Stockholm på kvartsfart under två terminer med start en gång om året i januari/februari.

Läs mer här


Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024