Påbyggnadsutbildning

Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 15 hp

Utbildningen ingår som en avslutande del i vår handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng.

Vi har möjlighet att ta emot ytterligare några deltagare till detta moment. Det innebär att du kommer in som ny deltagare i en kursgrupp som tillsammans genomfört de första 30 högskolepoängen i handledarutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola. Här nedan följer information om den avsutande delen.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper kring professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande. Du behöver ha förkunskaper både genom handledarutbildning och genom handledarerfarenhet.

Förkunskapsnivå
Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats med godkänt resultat.

Utbildningen vänder sig till dig som har en handledarutbildning om minst 30 högskolepoäng eller har tillägnat dig motsvarande kunskaper och vill fördjupa och utveckla din handledarkompetens. Deltagare bör även vara yrkesverksam som handledare under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen syftar till att fördjupa handledarskapet vad gäller förmåga att arbeta med grupputveckling, deltagares funktionella rolltagning och med handledning kopplad till mål och verksamhetsstöd. Kursdagarna innehåller kortare teoripass i kombination med metodträning. Metodträning genomförs i mindre grupper under aktuella kursdagar. Vi arbetar i reflekterande team och använder också filmanalys som en del i det egna lärandet och utvecklingen.

Kursen innehåller även en individuell fördjupningsuppgift i form av en akademisk essä. Arbetet med den skriftliga fördjupningsuppgiften genomförs under handledning och pågår under kursens två terminer.

Utbildningen omfattar 12 heldagar och är förlagd under 2 terminer. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, gruppuppgifter och metodträning. Kursen är systemiskt upplagd med moment för reflektion och lärande invävda i kursdagarna så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkänd examination.

Kursen examineras genom det skriftliga fördjupningsarbetet - den akademiska essän. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursdagar för utbildningen är måndagar och tisdagar, kl. 09.00-16.00 med 12 gemensamma kursträffar under ett år.

Nästa kursträff är våren 2025. Anmäl ditt intresse här

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, på Södermalm i Stockholm. För karta se längre ner på sidan.

Kursledare
Kursledare för utbildningen är Johan Wisén. Johan är utbildad socionom, familjeterapeut och handledare. Han har gedigen erfarenhet av handledning inom psykosocialt arbete samt av grupp- och ledarskapsutveckling inom en mängd olika organisationer. Johan är fortbildad i SCT - Systemic Centered Training (www.sctri.com). Han är engagerad i att utveckla handledning med fördjupat fokus på grupputveckling och på handledning som verksamhetsstöd.

Kostnad
20 700 kr/termin (exkl. moms).
Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning se längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen och få information när anmälan öppnar här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2025
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Johan Wisén

Kursansvarig
Johan Wisén
070-336 88 90
info@johanwisen.se

Ulf Hammare

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024