Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer

Om utbildningen
Familjevårdskonsulentens/familjehemsekreterarens uppgift är att rekrytera, stödja och handleda familjehem och kontaktfamiljer. I detta arbete ställs den yrkesverksamme inför situationer och frågeställningar som ibland är lätta att hantera, men för det mesta är så svåra och komplicerade att ingen enda utväg är den rätta. Arbetet handlar också om att stödja och handleda på ett sådant sätt att familjehemmen eller kontaktfamiljerna hittar (tillbaka till) sin egen kompetens och får tillgång till nya metoder och tankar som de kan utnyttja i sitt eget (vardagslivs-) arbete.

Denna uppgift kräver mycket erfarenhet med också nyansrikedom från handledarens sida. Handledaren når aldrig perfektion. Varje situation och handledningstillfälle är unikt. Det som fungerade i går kanske inte fungerar i morgon. Av detta skäl är det en övergripande, processinriktad kunskap som blir det redskap och den metodik, som hjälper familjevårdskonsulenten vidare.

Målgrupp
Yrkesverksamma familjehemssekreterare/familjevårdskonsulenter.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Deltagare bör även vara yrkesverksam med egna handledningsuppdrag i familjehem och/eller kontaktfamiljer under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren känna sig stärkt i sin handledande och stödjande roll och funktion gentemot familjehem och kontaktfamiljer samt ha fått:
- en vidgad teoretisk referensram kring handledningens olika aspekter
- en vidgad uppfattning om metoder och metodologi kring handledning
- insyn i kollegors olika sätt att handleda.

Undervisningsformer
Varje deltagare kommer under kursens gång få egen handledning på sin handledning. Detta kommer i huvudsak att ske i direkthandledningsform, då kursdeltagarna uppmuntras att bjuda in de familjehem eller kontaktfamiljer de har ansvar för och andra berörda. I de fall detta inte är praktiskt möjligt så kan undervisningen bedrivas i annan lämplig form, exempelvis med rollspel. Övrig kursgrupp är närvarande och aktiv på olika adekvata och kongruenta sätt.

Varje handledningstillfälle kommer att följas upp av feedback, av reflektioner samt koppling till teori och metodik.

De två första dagarna kommer bland annat att ägnas åt kursgruppen och dess konstituering. Deltagarnas egna livs- och arbetslivserfarenheter kommer att vara en väsentlig ingrediens i vårt arbetsmaterial.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt genomförande av skriftliga litteraturuppgifter och löpande skriftliga hemuppgifter mellan kurstillfällena. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursträffar
Kursen ges vid 16 heldagar, kl. 09.00-16.00 under ett år.

Nästa kursstart planeras till hösten 2024.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm). För karta se längst ner på sidan.

Kursledare
Teo Keller, Socionom, leg. Psykoterapeut, dipl. systemisk/narrativ terapeut, dipl. i systemisk handledning och utbildning. Kursledaren har under utbildningen kontinuerlig handledning av tidigare kursledare Eli Keller.

Kostnad
ca 17 750 kr/termin (exkl. moms). Utbildningen pågår under 2 terminer.
Priset kan komma att justras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2024
Sista ansökningsdag: Våren 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Teo Keller teokeller@gmail.com

 

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17 monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2023