Barn i skyddat boende

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem med allvarliga konsekvenser för barn på både kort och lång sikt. Som en följd av våldet behöver ett stort antal både våldsutsatta vuxna och barn varje år lämna sina hem för att undkomma våldsutövaren och få stöd i skyddade boende.

En kartläggning från Socialstyrelsen visade att över 6000 barn spenderade minst en natt i ett skyddat boende år 2020. Barns situation på skyddat boende har uppmärksammats och under 2024 kommer lagändringar att träda i kraft gällande socialtjänstens och de skyddade boendenas arbete med barn som utsatts för eller upplevt våld i en nära relation.

Högskolan kommer under våren 2024 att ge en kurs som syftar till att ge ökad kunskap om barns situation och behov av skydd och stöd på skyddat boende.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med barn som upplever våld, som barnutredare inom socialtjänsten eller på skyddat boende.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning vilket innebär att behörighet inte krävs av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna kunskap om våldsutsatta barns situation och behov, aktuell lagstiftning och lagstiftningens konsekvenser för det sociala arbetet.

Följande teman kommer på olika sätt att behandlas under kurstillfällena:
• Barn som upplever våld från eller mot en omsorgsperson, våldets potentiella konsekvenser och barns behov
• Aktuell lagstiftning
• Skyddat boende som insats för barn som upplever våld
• Barns behov och rättigheter under placering i skyddat boende
• Umgänge och umgängesbegränsning
• Risk- och skyddsbedömningar
• Samverkan mellan olika aktörer

Undervisningsformer
Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen, föreläsningar och seminarier.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursens ges med tre heldagar på plats på högskolan samt två halvdagar digitalt via Zoom under ett par månader.

Nästa kursstart planeras till hösten 2024. Anmäl ditt intresse här

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm) samt Zoom.

Kursansvarig och kursens lärare
Kursens huvudlärare är Linn Moser Hällen är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer som både socialsekreterare och chef. Linn är också redaktör för boken Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik och en uppskattad föreläsare.

Kursansvarig är Lisa Lundberg är socionom med lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta och doktorand i socialt arbete med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.

Föreläser gör också:
Marit Birk, jurist vid socialdepartementet
Sara Thunberg, fil. dr i socialt arbete

Kostnad
8 900 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse och få information när anmälan öppnar - här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 4
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2024
Ort: Stockholm & Digitalt
Språk: Svenska

Information om kursinnehåll

Kursansvarig/Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

Huvudlärare
Linn Moser Hällen
linn@linnmhallen.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024