Att leda arbetet kring våld i nära relationer

- ansvar, ledarskap och organisation


Uppdragsutbildningen har under flera år utbildat socialsekreterare i att utreda bedöma och förstå våld i nära relationer. Nu erbjuder vi en utbildning för chefer, arbetsledare och andra med ledningsfunktioner inom socialtjänstens arbete.

Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Det är ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för de som utsätts och för hela familjer.

I och med skärpta krav vad gäller socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och ökade krav på kompetens ökar också behovet av kunskap om våld i nära relationer bland socialtjänstens chefer. Kursen ger grundläggande kunskaper i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och i hur chefer i sin arbetsledande roll kan förbättra arbetssituationen för de socialarbetare som möter våldsutsatta barn eller vuxna. Kursen berör också teman som handlar om hur arbetet kan bedrivas för att åstadkomma ett rättssäkert arbete

Kursen består av tre heldagsträffar och leds av Lisa Lundberg och Linn Moser Hällen.
Lisa Lundberg är socionom med lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta och doktorand i socialt arbete med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.
Linn Moser Hällen är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer som både socialsekreterare och chef. Linn är också redaktör för boken Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik och en uppskattad föreläsare.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare och andra som arbetar med ledningsfunktioner inom socialtjänstens arbete. Kursens fokus innebär att deltagarna bör ha positioner nära socialarbetarna snarare än på strategiska nivåer i organisationen.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete. De områden som behandlas i kursen är:
- betydelsen av olika förklaringsmodeller till våld i nära relationer
- socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta i juridik, teori, forskning och praktik
- förutsättningar för rättssäkert arbete med våld i nära relationer
- konsekvenser av att arbeta med våld i nära relationer för socialarbetare

Undervisningsformer
Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen, föreläsningar och seminarier.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges med tre gemensamma kursdagar, kl. 09.00-16.00

10 april - fysisk träff
29 april - digital träff
29 maj - fysisk träff

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm) samt Zoom.

Kursansvarig och kursens lärare
Kursansvarig är Lisa Lundberg är socionom med lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta och doktorand i socialt arbete med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik.

Kostnad
8 500 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 10 april 2024
Ort: Stockholm & Digitalt
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu Platser kvar!
Sista ansökningsdag: 8 december 2023

Information om kursinnehåll

Kursansvarig/Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

Huvudlärare
Linn Moser Hällen
linn@linnmhallen.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 december 2023