Finansiering av utbildning för framtida kompetensbehov via Omställningsfonden

Via Omställningsfonden kan kommuner och regioner söka medel för att möta personalens framtida kompetensbehov. Det kan röra sig om såväl strategisk kompetensförsörjning som att möta behov av nya tjänster och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förebyggande insatser ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren och kan bland annat ske i form av utbildning, men också andra kompetenshöjande insatser för medarbetare.
Ersättning kan ges för bla
- Utbildningskostnader
- Merkostnader vid utbildning, t ex litteratur, resor, logi mm
- Kostnader för annan kompetenshöjande insats

Under rubriken "Förebyggande insatser" beskriver Omställningsfonden hur ersättningar kan ges
Läs mer på Omställningsfondens hemsida: Förebyggande insatser - Omställningsfonden (omställningsfonden.se)

Ny ansökningsperiod öppnar 1 januari 2024

---------

Möjlighet till statsbidrag genom äldreomsorgslyftet 2024

Socialstyrelsen utlyser under 2024 statsbidraget Äldreomsorgslyftet med syftet att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Utbildningar som ingår i äldreomsorgslyftet är bland annat Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen, 30 hp

Läs mer om statsbidraget: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/aldreomsorgslyftet/

Följ Uppdragsutbildning i sociala medier

Facebook
Instagram
Linkedin

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024