Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen "Trappan"

Att uppleva våld i sin familj är oftast oerhört skrämmande för ett barn. Det påverkar ofta hela barnets världsbild. Man uppskattar att det är vart tionde barn som någon gång upplever våld från den ena föräldern mot den andra och vart tjugonde barn som upplever detta ofta. (Allmänna Barnhuset 2007; SOU 2001:72). Det vanligaste är att det är barnets mamma som utsätts.

Barn som upplevt våld i sina familjer har uppmärksammats under de senaste 10-15 åren. Lagstiftningen har ändrats och arbetet har utvecklats. I socialtjänstlagen markeras hur viktigt det är att brottsoffer, som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver. Många av barnen har varit med om fruktansvärda våldsupplevelser.

Att arbeta enligt Trappan modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg, kontakt, rekonstruktion och kunskap. Genom Trappansamtalen får barnet får en möjlighet att berätta om sina upplevelser och tankar. Många kommuner erbjuder idag barn som upplever våld ett eget stöd. Men mycket arbete kvarstår för att vi ska nå fler barn som behöver stöd och hjälp.

Trappan modellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev 1996-1999. Målsättningen med projektet var att synliggöra barn som upplevt våld och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn. Boken ”och han sparkade mamma – Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld ” skriven av Ami Arnell och Inger Ekbom, kom ut första gången på Rädda Barnens förlag 1999. Boken finns nu i en tredje omarbetad upplaga.

Idag arrangeras utbildning i Trappan modellen med högskolepoäng av Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola).

Målgrupp
Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Behörighet
Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna teoretisk kunskap, praktisk övning och handledning för att ge barn som upplevt våld i familjen en krisbearbetning enligt Trappan modellen.
Efter genomgången kurs skall deltagarna erhållit kunskap om:
- krisinterventionen ”Trappan” – teori och praktik
- barns utveckling och om faktorer som hotar dem
- barnets plats i rättsväsendet
- en teoretisk bas av olika förklaringsmodeller om mekanismerna bakom våld i nära relationer

Observera!
Kursdeltagaren ska genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar sammanlagt tio dagar, (hel och halvdagar) som är uppdelade i tre utbildningsmoment; teori/föreläsningstillfällen, metoddagar och handledning.

Efter goda erfarenheter av digital undervisning och i ett försök att minimera resandet för våra deltagare kommer vi genomföra teoritillfällena och handledning digitalt. Metoddagarna med övningar och arbete med krisinterventionen ”Trappan” sker med fysiska träffar i Stockholm.

Examinationsformer
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen i form av en beskrivning av det egna arbetet med ”Trappan” kopplat till den teoretiska litteratur som ingår i utbildningen.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro samt godkänd skriftlig tentamen. Som betyg används Godkänd eller Icke Godkänd.

Kursdagar
Utbildningen startar med fyra digitala dagar (två heldagar och två halvdagar) som innehåller introduktioner och teori/föreläsningar. Dessa tillfällen genomförs digitalt.

Nästa steg i utbildningen är tre dagars arbete med krisinterventionen ”Trappan”(metoddagar). Det sker i form av föreläsningar, rollspel och diskussioner. Metoddagarna genomförs med fysiska träffar i högskolans lokaler.

Utbildningen avslutas med tre digitala handledningstillfällen i mindre grupper förmiddag eller eftermiddag. Handledningen har sin utgångspunkt från egna erfarenheter av att arbeta med Trappan.

Kursträffar hösten 2024
Digitalt:
1 oktober, kl. 09.00-16.00
2 oktober, kl. 13.00-16.00
3 oktober, kl. 09.00-12.00
4 oktober, kl 09.00-16.00

Fysiska träffar:
23, 24 och 25 oktober, kl. 09.00-16.00

Digitalt:
Tre (3) tillfällen i november, december och januari, för- eller eftermiddag

Kursansvarig
Inger Ekbom, socionom och leg psykoterapeut, med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, Rädda Barnens centrum för barn i kris och från BUP Bågen i Stockholm (en specialmottagning för barn som har upplevt våld i sin familj). Inger har även arbetat som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut inom Stockholms Stadsmission. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut på en terapimottagning för unga i Stockholm, 1825- terapicenter för unga.

Kostnad
19 500 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 1 oktober 2024
Ort: Digitalt & Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

Information om kursinnehåll

Kursansvarig
Inger Ekbom
070-581 99 60
inger.ekbom1@gmail.com

 

Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024