Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning

Utbildningen fokuserar särskilt på relationellt samspel, det vill säga människor i sitt sammanhang. Det som uppstår i sammanhang ska lösas i sammanhang – det finns ingen enhet som är mindre än en människa i relation.

Utbildningen leds av Görel Fred. Görel är socionom, handledare, leg. psykoterapeut och författare. Hon har varit yrkesverksam med barn och familjer i dryga trettio år. Förutom att hon haft många utbildningar inom systemiskt tänkande och samtalsmetodik är hon en populär och efterfrågad föreläsare inom relationer mellan barn och föräldrar. Hon kommer utöver de föreläsningar som hon själv håller i att vara aktivt närvarande vid samtliga kurstillfällen. Detta för att skapa en sammanhållande process och ett positivt lärandeklimat i gruppen.

Utbildningen präglas av hög kvalitet på föreläsare och handledare. Du kommer att möta nationella och internationella föreläsare med högt renommé inom det systemiskt relationella kunskapsfältet och inom det sociala arbetet. Nora Bateson, Ulrik Hansson Molin, Fanny Marell, Eva Redemo och Lance Cederström är några av de personer som kommer att leda undervisning på utbildningen.

Handledningen sker i grupper om sex deltagare med start termin 2. Grupperna leds av erfarna handledare som samtliga är leg. psykoterapeuter.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med vuxna, barn och ungdomar inom t.ex. socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk barn- och vuxenklinisk verksamhet, habilitering, skola, anhörigarbete inom somatisk vård, flyktingrelaterat arbete eller vid en behandlings­institution, krismottagning etc. och som vill utveckla arbetet i riktning mot ett systemiskt och relationellt förhållningssätt.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Undervisningsformer
Utbildningen är omfattar 45 högskolepoäng och löper över två år. Totalt består utbildningen 240 timmar lärarledd undervisning och 120 timmar grupphandledning.

Examinationsformer
För att bli godkänd på utbildningen måste följande krav uppfyllas:
- obligatorisk närvaro på teoridagar och handledning
- fullgjorda grupp- och individuella arbetsuppgifter på litteratur samt hemuppgifter i form av fem hemtentor.
- examensarbete, 7,5 högskolepoäng.

Kursinnehåll
Termin 1
Under den första terminen läggs en grund inom systemiska begrepp och systemisk familjeterapi. Bekantskap stiftas med Gregory Batesons begrepp samt med den familjeterapeutiska historien. En orientering ges i de olika riktningarna inom familjeterapin. Deltagarna kommer närma sig dessa inriktningar både från ett teoretiskt och ett praktiskt förhållningssätt. Det evidensbaserade förhållningssättet inom familjeterapi gås igenom samt en orientering om vart familjeterapin är på väg i framtiden.

Termin 2
Här orienteras du i anknytningsteori samt stiftar bekantskap med Sterns utvecklingsteori som i hög grad påverkat diskussionen under de senaste åren. Du kommer också få fördjupade kunskaper om samtal med barn samt hur man kan stödja och möta barn i svåra vårdnadskonflikter.

Under denna termin introduceras också handledningen som sedan löper under resten av utbildningen. Här är kravet att under utbildningen visa upp tre kliniska utbildningsterapier som görs i familjer, antingen via direkthandledning eller via filmade sessioner.

Termin 3
Under denna termin sker en orientering i andra terapeutiska inriktningar – KBT, psykodynamisk terapi, existentiell terapi samt ett integrativt förhållningssätt. Vetenskapsteori och akademiskt skrivande gås igenom. Handledning av kliniskt arbete fortlöper.

Termin 4
Under denna termin undersöks diagnosbegreppet ur flera olika synvinklar – det medicinska, det filosofiska och det transdiciplinära. Handledning av kliniskt arbete fortlöper. Individuellt examensarbete.

Öppna föreläsningar
Utbildningen har som signum att göra flera av de obligatoriska tillfällena för kursdeltagarna till öppna föreläsningar. Detta för att fler yrkesverksamma ska få möjlighet att lyssna till kursens gästföreläsare.

Det kommer också att i samband med utbildningen anordnas icke-obligatoriska kvällsföreläsningar som knyter an till aktuella teman utbildningen innehåller. Inbjudan och information om dessa publiceras löpande.

Kursdagar och plats
Kursträffarna är på torsdagar och fredagar kl 09.00-16.00 vid 8-12 tillfällen per termin (4 terminer)

2024
5-6 september
3-4 oktober
7-8 november
5-6 december

2025
9-10 januari
6-7 februari
6-7 mars
10-11 april
8-9 maj
12-13 juni

4-5 september
9-10 oktober
6-7 november
4-5 december

2026
15-16 januari
5-6 februari
5-6 mars
9-10 april
7-8 maj
11-12 juni

Plats
Kursdagarna hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Södermalm i Stockholm.

Kursansvarig
Görel Fred är utbildad socionom, handledare, och leg. psykoterapeut. Görel är verksam handledare, individ- par och familjeterapeut samt föreläsare och utbildare. Hon har genomfört många kortare och längre utbildningar i kommunikation och samtal, de senaste åren har hon varit kursansvarig för den grundläggande psykoterapiutbildning som getts vid Högskolan i Gävle.

Görel är en erfaren föreläsare som bl.a föreläst på Barnrättsdagarna, Familjehemsdagarna, Familjerådgivarnas rikskongress, UMO:s rikskongress, Familjerättsdagarna, Nordisk Familjeterapikongress, Svensk familjeterapikongress. Hon har varit ordförande i Stockholms Familjeterapiförening och aktiv inom Europeiska familjeterapinätverket.

Görel har skrivit tre böcker, två med medförfattare och en ensam. Den senaste boken om försoning med barndomen har uppmärksammats i TV, radio och tidningar.

2023 utsågs Görel till Årets familjeterapeut av Svenska föreningen för familjeterapi.

Övrigt om psykoterapiutbildningar
Vi vill göra dig uppmärksam på att en grundläggande psykoterapiutbildning aldrig ger garantier för intag till en legitimationsgrundande s.k Steg 2 utbildning. Det är upp till varje lärosäte att bedöma den grundläggande utbildning som man genomgått. De flesta fortsättningsutbildningar till leg. psykoterapeut kräver idag en genomgången egen terapi om 50 timmar (ibland 75 timmar) som inte är äldre än 5 år (ibland 3 år) vid ansökningstillfället. Vanligt är också att 30 timmars familjerekonstruktion i grupp efterfrågas vid familjeterapeutiskt inriktade Steg 2 utbildningar. Dessa former av terapi ombesörjes inte inom utbildningens ram.

Referenser
Vill du ha kontakt med deltagare som tidigare gått motsvarande utbildning är du välkommen att kontakta.

Jessica Sand jessicasand@hotmail.se
Agneta Karlsson dalkulla67@gmail.com
Nadja Zingmark nadjazingmark@gmail.com

Kostnad
29 100 kr per termin (exkl. moms), utbildningen pågår under 4 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 5 september 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Görel Fred
gorelfred@hotmail.com

 

Studierektor
Hugo Svebeck Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024