Kreativa metoder

Family Talk Intervention (FTI)

Ett stödprogram för barnfamiljer när någon i familjen är svår sjuk


När ett barn eller en förälder drabbas av svår somatisk sjukdom blir alla i familjen påverkade. Att drabbas av svår sjukdom är förknippat med flera stressfaktorer, såsom ovisshet, oro, rädsla, svårighet i att hantera sjukdomen och dess konsekvenser, samt ekonomisk belastning. Ett av de vanligaste problemen för föräldrar är oro för barnens välbefinnande och hur man bäst tillgodoser barnens behov eller kommunicerar med dem om sjukdomen.

Det finns få utvärderade psykosociala stödprogram för barnfamiljer trots att dessa familjer ofta har stort behov av stöd. Därför började forskare vid Marie Cederschiöld högskola anpassa och utvärdera ett psykosocialt stödprogram, kallat Beardslees familjeintervention eller ”the Family Talk Intervention”, FTI (som ursprungligen kommer från psykiatrin) för familjer med svår somatisk sjukdom. Anpassningen och utvärderingen av FTI har mynnat ut i föreliggande utbildning och manualbaserad metod som passar familjer där ett barn eller en förälder är svårt sjuk.

Marie Cederschiöld högskola, Avdelningen för Uppdragsutbildning, erbjuder nu denna utbildning i FTI. Utbildningen är utvecklad baserat på den forskning som bedrivits om FTI inom somatisk vård.

Målgrupp
Alla som i sitt arbeta möter barnfamiljer med svår sjukdom, exempelvis socionomer, sjuksköterskor, psykologer och behandlingspersonal.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Deltagare bör vara yrkesverksamma. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att anmäla sig till utbildningen.

Kursinnehåll
- Barnfamiljers livsvillkor när någon familjemedlem är svårt sjuk
- Familjecentrerad vård
- Barnperspektiv och barnets perspektiv
- Teoribildning bakom the Family Talk Intervention
- Upplägg och struktur för genomförandet av the Family Talk Intervention
- Forskning om the Family Talk Intervention inom somatisk vård
- Faktorer som möjliggör och försvårar implementering av the Family Talk Intervention

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sju undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte.

Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Att genomföra FTI på den egna arbetsplatsen löper som en röd tråd genom utbildningen.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid alla kursdagar samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Hemtentamen inkluderar användningen av FTI på minst en familj inkluderat skriftlig redovisning av detta. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursträffar
Kursen startar i november 2024 och avslutas i april 2025.

22 november 2024 - Utbildningstillfälle 1, heldag, campus
Stödprogrammets teoretiska utgångspunkter, forskning inom området. Genomgång av FTI-manualen. Implementering av FTI på arbetsplatsen.

28 november 2024 - Utbildningstillfälle 2, halvdag, digitalt
Fokus på samtal med föräldrar/vårdnadshavare. Deltagarna börjar identifiera familjer för att kunna använda FTI i klinisk praktik.

17 januari 2025 - Utbildningstillfälle 3, heldag, campus
Fokus på samtal med barn, personlig- och professionell utveckling.

30 januari 2025 - Utbildningstillfälle 4, halvdag, digitalt
Fokus på samtal om hur deltagaren förbereder och genomför familjesamtal. Metodhandledning.

20 februari 2025 - Utbildningstillfälle 5, 2 timmar/gång, digitalt
Metodhandledning på Teams.

20 mars 2025, Utbildningstillfälle 6, 2 timmar/gång, digitalt
Metodhandledning på Teams.

29 april 2025 - Utbildningstillfälle 7, heldag, campus
Examination, redovisning av deltagarens användning av FTI i klinisk praktik. Handledning med fokus på implementering av FTI i klinisk praktik.

Plats
Kursens gemensamma träffar sker på campus samt via Teams.
De fysiska kursträffarna hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30/Erstagtan 1 C, Södermalm i Stockholm.

Kursansvarig och föreläsare
Anna Patzauer-Personne, hälso- och sjukvårdskurator med många års erfarenhet av att arbeta med denna metod inom både specialiserad palliativ vård och pediatrisk vård. Anna metodhandleder i FTI samt är en del av den forskargrupp som bedriver forskning om barnfamiljer drabbade av svår sjukdom på MCHS.

Kursen kommer också inkludera forskare, bl.a. Malin Lövgren, sjuksköterska och professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård som leder forskargruppen och utvärderingen av FTI inom somatisk vård på MCHS.


Kostnad
14 900 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdag 25 oktober 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 22 november 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 25 oktober 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Anna Patzauer Personne anna.patzauer-personne@mchs.se
070-200 24 20

 

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024