Biblio/poesiterapi som metod för personlig och professionell utveckling

Biblio/poesiterapi som metod för personlig och professionell utveckling är en ny nordisk kompetensutvecklande metodkurs om biblioterapi. Kursen lämpar sig både för de som är intresserade av biblioterapi utan att ha så mycket tidigare erfarenhet och för dem som gått vår kurs Det biblioterapeutiska arbetssättet eller liknande och vill fördjupa sina kunskaper.

Biblioterapi som expressiv terapi handlar om att läsa, skriva, skapa kreativt och samtala i syfte att utforska, reflektera och få insikter. Kursen syftar till att inspirera, ge ökad självkännedom och verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete samt främja eget välmående och egen utveckling.

I Sverige förknippas begreppet biblioterapi ofta med samtal om det lästa, men biblioterapi är också ett paraplybegrepp för bredare variation av litterärt skapande i terapeutiskt syfte. Internationellt används begrepp som Biblio/poetry therapy och Poetry therapy, och står närmast det arbetssätt som kursen syftar till.

På liknande sätt som terapier kopplade till andra kreativa konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en uttryckande terapiform. Biblio/poesiterapeutiska verktyg lämpar sig i terapeutiska, psykoedukativa och socialt utvecklande sammanhang, där kreativt skapande med ord, symboler och berättelser används för att främja välbefinnande.

Kursen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar som deltagarna arbetar med i processform. Ett viktigt verktyg i kursen är det arbetsdokument om den egna utvecklingen som deltagarna sammanställer under utbildningen, både under kursdagarna och självständigt mellan träffarna.

Kursen är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola, Föreningen för biblioterapi i Sverige och Föreningen för biblioterapi i Finland. Kursen genomförs digitalt och motsvarar det första steget av utbildningstrappan i Finland, som i sin helhet består av tre steg, totalt 90 hp.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till psykologer och terapeuter, socionomer, bibliotekarier, hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom äldreomsorg och församlingar, lärare och cirkelledare. Även andra sökande med adekvat utbildning är välkomna att söka utbildningen.

Förkunskapsnivå
Ingen förkunskapsnivå krävs. Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras biblio/poesiterapi inom det expressiva terapifältet. Kursen syftar till erfarenhetsbaserat lärande samt personlig och professionell utveckling. Kursdeltagare gör övningar och reflekterar över sina erfarenheter.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • introduktion till expressiv biblio/poesiterapi - historik och teoretisk bakgrund
  • narrativ identitet och livsberättelser
  • existentiell biblioterapi
  • sagor och drömmar som arbetsmaterial
  • dagboksmetoden (journaling) och andra skrivterapimetoder
  • naturskrivande (nature writing)
  • andra konstinspirerade expressiva metoder och biblioterapi

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Arbetsmetoden bygger på interaktivt och erfarenhetsbaserat lärande. Deltagarna skriver ett självständigt arbete där den egna läroprocessen står i fokus. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Utbildningen är helt på distans och omfattar tio digitala träffar samt självständigt arbete mellan träffarna.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt inlämnade hemuppgifter. Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 15 högskole­poäng och lämnar då även en individuell skriftlig hemtentamen.

Väljer du att delta som privatperson har du möjlighet att erhålla ett diplom på genom­gången utbildning.

Kurstillfällen
Kursen ges med tio kurstillfällen under hösten 2024 och våren 2025

2024
7-8 november
12-13 december

2025
16-17 januari
20-21 februari
20-21 mars

Plats
Utbildningen ges med digitala träffar via Zoom

Kursansvarig och föreläsare
Kursansvarig är Pia Bergström, lärare och socionom med pågående legitimationsgrundande psykoterapeututbildning samt biblioterapiledarutbildning vid Helsingfors universitet.

Bland kursens föreläsare märks:
Juhani Ihanus, pionjär inom biblio/poesiterapi i Finland och internationellt. Fil.dr, författare, docent i kulturpsykologi och idé- och lärdomshistoria, docent i konstpedagogik och konstpsykologi.

Thor Magnus Tangerås är docent i retorik och narrativa metoder vid Högskolan Kristiania i Norge och poet. Hans forskningsområden är transformativa estetiska upplevelser, biblioterapi, kreativt skrivande och litteraturförmedlingspraktiker.

Maria Bom, författare bl a till boken Skriva sig fri - biblioterapi i praktiken, konstnär, bibliotekarie och sjuksköterska.

Håkan Mattsson, samtalsterapeut med inriktning existentiella, relationella och sexologiska frågor. Pedagog och författare.

Jan Pålsson, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Kostnad
Den här kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson.

21 900 kr (inkl. moms) - Anmälan via arbetsgivare med möjlighet att tentera av 15 högskolepoäng.

17 520 kr (inkl. moms) - Anmälan som privatperson med möjlighet till ett diplom på genomgången utbildning (ej möjlighet till 15 hp)

Litteraturkostnaden tillkommer.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här:
Anmälan via arbetsgivare

Anmälan som privatperson

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 4 oktober 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att du är välkommen att söka utan den behörighet som fordras på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Den här kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson.

Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 15 högskolepoäng. Väljer du att delta som privatperson följer du utbildningen på samma sätt som övriga men lämnar efter kursavslut inte in någon skriftlig högskolepoänggrundande examinationsuppgift utan erhåller ett Marie Cederschiölddiplom på att du genomgått utbildningen Det biblioterapeutiska arbetssättet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: Diplom eller 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25 %
Utbildningsstart: 7 november 2024
Ort: Digitala kursträffar
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 4 oktober 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Pia Bergström
070-015 52 15
biblioterapi@gmail.com

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Artikel om biblioterapi på Digiteket

Inslag på SVT play om Biblioterapi

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024