Skydda barnen: Ett nytt arbetssätt för att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem

Den stora majoriteten av personer med alkohol- eller beroendeproblem kommer aldrig till vården vilket bidrar till att barn i dessa familjer aldrig uppmärksammas eller nås av stödinsatser. Ett sätt att nå fler är att rikta insatser mot den förälder eller annan vuxen familjemedlem som inte har alkoholproblem. För att nå denna grupp är det dock viktigt att erbjuda insatser som uppfattas som relevanta och som det stora flertalet kan känna igen sig i.

Bland anhöriga till personer som har en problematisk alkohol- eller drogkonsumtion så lever flertalet med personer som har måttligt uttalade beroendetillstånd, vilka medför mindre dramatiska sociala problem. Dessa anhöriga vuxna känner sannolikt mindre igen sig i de gängse skildringarna av alkohol- eller beroendeproblem och attraheras heller inte av det stöd, ofta anpassat för svåra problem, som i dagsläget erbjuds. Det kan också finnas en oro för vad som ska hända om man ger sig tillkänna hos myndigheter eller vårdinstanser. Även i dessa familjer far dock barn illa av föräldrars alkohol- eller drogbruk.

Det primära syftet med projektet är att fler anhöriga barn i familjer med alkohol- eller beroendeproblem ska få stöd. Detta uppnås genom att anhöriga vuxna familjemedlemmar som inte själva har alkohol- eller beroendeproblem erbjuds webbaserat stöd för att hjälpa dem vara mer stödjande för det anhöriga barnet samt öka sannolikheten att de söker externt stöd för barnets skull.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • I samarbete med Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet,
  • Veronica Ekström
Tidsperiod: 2018 -
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2022