Veronica Ekström

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Bitr. prefekt, fil. dr

Telefon: 076- 636 51 32

E-post: veronica.ekstrom@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Besöksadress: Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Veronica Ekström är socionom och docent i socialt arbete. Veronica är studierektor och biträdande prefekt vid Institutionen för socialvetenskap. Hon undervisar vid socionomprogrammet samt är är kursansvarig för Socionomutbildningens tredje termin Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete. Veonica är också involverad i de olika moment som handlar om våld i nära relationer på socionomutbildningen och högskolans magisterprogram med inriktning mot våld i nära relationer. Veronica har ett stort intresse för högskolepedagogiska frågor och har både grundläggande högskolepedagogisk utbildning och utbildning i nätbaserad undervisning. År 2020 fick hon Ersta Sköndal Bräcke högskolas pedagogiska pris.

FORSKNING

Veronica disputerade 2016 2016 och avhandlingen har titeln Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.

PÅGÅENDE FORSKNING

Under åren 2016-2021 deltar Veronica i ett forskningssamarbete tillsammans med forskare vid Karolinska institutet som handlar om nätbaserad behandling för personer med problematisk alkoholkonsumtion och deras anhöriga. I ett flertal studier undersöks uppfattningar hos såväl brukare som behandlare.

Under åren 2020-2026 deltar Veronica i institutionens forskningsprogram om att skapa förutsättningar för, samt bidra till utvecklingen av ett barncentrerat samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer med fokus på socialt arbete. Programmet finansieras av Forte. Hon leder bland annat ett forskningsprojekt om skyddat boende och konstruktionen av kvalitet i gränslandet mellan socialtjänst, ideell sektor och näringsliv, tillsammans med Johan Hvenmark. Trots att skyddat boende är en av de kanske mest centrala insatserna för personer som har utsatts för våld i nära relation, är det en verksamhet som är relativt outforskad i Sverige. Skyddade boenden drivs idag av såväl kommuner som ideella och privata aktörer och platser köps inom ramen för den kommunala socialtjänsten. Från att ha varit en verksamhet där ideella aktörer, inte minst i form av kvinnojoursrörelsen, har varit mycket framträdande, har en förskjutning skett mot allt fler privata aktörer. En central aspekt av konkurrensutsättningar och upphandlingar är kvalitet, det vill säga, kvaliteten på den välfärd som produceras. Syftet med det aktuella projektet är att undersöka hur berörda aktörer i offentlig förvaltning, vinstdrivande företag och ideella organisationer men också våldsutsatta personer konstruerar kvalitet i förhållande till skyddat boende. Utifrån en övergripande kvalitativ fallstudiedesign undersöks fem kommuner där dokument och erfarenheter från såväl kommunala tjänstemän och politiker som ideella organisationer, privata aktörer och våldsutsatta personer analyseras. Studiens resultat kommer att kunna användas för att utveckla såväl offentliga, som privata och ideella aktörers arbete med stöd till brottsoffer och i synnerhet kring den specifika formen av stöd som skyddat boende innebär för personer som utsatts för våld i nära relation.

Under 2022-2023 ansvar Veronica för en utvärdering av samverkansprojektet IGOR på uppdrag av polismyndigheten i Stockholm. IGOR handlar om polisens och socialtjänstens gemensamma arbete för att motverka våld i nära relationer genom ett uppsökande och motiverande arbete.

Hon samarbetar också med forskare vid Karolinska Institutet kring projekt som handlar om nätbaserat stöd till personer med missbruksproblematik och deras anhöriga.

Intervjuer etc

Medverkan i podden Våld i nära relationer – det börjar med kärlek

Alkohol & Narkotika, intervju om behandling på internet

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), intervju om avhandlingen

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Veronica Ekström, Felicia Forthmeiier (2022). Kvalitet i skyddat boende
Veronica Ekström, Hélène Lagerlöf (2021). Audiovisuella intryck, tid och interaktion: socionomstudenters erfarenheter av digitala föreläsningar
[Fulltext]
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2021). Mothering in the context of fathers’ problematic alcohol use
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2021). No other choice than to go on: mothers’ experiences of sharing parenthood with someone who has a problematic alcohol use
Maria Eriksson, Ann-Sofie Bergman, Veronica Ekström, Karin Robertsson (2021). Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad
[Fulltext]
Mari Brännvall, Veronica Ekström (2020). Att samarbeta i möjlighetsfönstret: Islandsprojektet som modell församverkan mellan polis och socialtjänst i akuta fall av våld i familjer med barn
Maria Eriksson, Mari Brännvall, Veronica Ekström (2020). Att samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn: Utvärdering av Islandsprojektet
[Fulltext]
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2020). Choosing internet-based treatment for problematic alcohol use - why, when and how?: Users’ experiences of treatment online
Veronica Ekström (2019). Nätbaserat stöd för att minska sin alkoholkonsumtion: Användarnas uppfattningar om Alkoholhjälpen
[Fulltext]
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2019). Sort of a nice distance: a qualitative study of the experiences of therapists working with internet-based treatment of problematic substance use
Veronica Ekström (2018). Behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor
Veronica Ekström (2018). Carriers of the Troublesome Violence: The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence
Veronica Ekström (2018). Forskning om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer
Veronica Ekström (2018). Gränsytor under förhandling: – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
Veronica Ekström (2018). Socialatjänstens ansvar enligt lagstiftningen
Veronica Ekström (2017). Negotiating and justifying social services’ support for female victims of domestic violence
Veronica Ekström (2016). Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
Veronica Ekström, Peter Lindström (2016). In the service of justice: Will social support to victims of domestic violence increase prosecution?
Veronica Ekström, Peter Lindström (2015). I rättvisans tjänst: leder stöd till våldsutsatta kvinnor till fler åtal?
Veronica Ekström (2015). Violence against women : social services support during legal proceedings: [Kvinnor utsatta för våld i nära relationer : socialtjänstens stöd under rättsprocessen]
Veronica Ekström (2012). Inte bara kvinna: Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck
Veronica Ekström (2012). Redo att återgå till livet: Aktivt kamratstöd till unga vuxna i psykiatrisk slutenvård
[Fulltext]
Veronica Ekström (2012). Relationsvåldscentum ur ett brottsutredande perspektiv: Om betydelse av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete
[Fulltext]
Martin Börjeson, Anders Dahlin, Veronica Ekström, Klas Rydenstam (2011). Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla?
[Fulltext]
Veronica Ekström (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor i rättsprocessen: En undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna
[Fulltext]
Veronica Ekström (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen: en undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna
[Fulltext]
Veronica Ekström (2010). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: Tredje verksamhetsåret
[Fulltext]
Veronica Ekström (2009). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: andra verksamhetsåret
[Fulltext]
Veronica Ekström, Lena Berg (2008). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: första verksamhetsåret
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 augusti 2022