Det psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död, med särskilt fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer

Huvudsyftet med projektet är att undersöka det psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död, med särskilt fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.

BAKGRUNd, MOTIV OCH BETYDELSE

Att vara närstående till någon som befinner sig i livets slut är en svår upplevelse. Unga vuxna befinner sig i en sårbar utvecklingsfas som gör att en förälders död i cancer kan försvåra deras psykosociala välbefinnande ytterligare. Vår kunskap om dessa unga vuxnas psykosociala välbefinnande och deras specifika behov är sparsam. En ökad kunskap skulle kunna ge vägledning till vårdpersonal som möter dessa unga vuxna, till framtida stödinterventioner samt beslutsfattare om hur man bäst kan stötta dem.

DESIGN och METODER

Projektet använder både kvalitativ och kvantitativ metod och baseras på intervjuer samt frågeformulär för självskattning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Ulla Forinder, Högskolan i Gävle (projektledare); Mariann Olsson, KI; Joakim Öhlén, Göteborgs universitet; Carl Johan Fürst, Lunds universitet,
  • Tina Lundberg
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 april 2022