Varumärket i det civila samhället

Detta är ett projekt om varumärkesarbete och en studie av två mycket inflytelserika och välkända aktörer i det civila samhället: Cancerfonden och Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna.

Många företag, kommuner, myndigheter och ideella organisationer talar i dag om vikten av ett attraktivt varumärke – och många söker öppet medarbetare som vill och kan personifiera det. Samtidigt sker andra rörelser som påverkar organisationers identitet och marknadsföring. Företag talar om medlemmar, kommuner vårdar kunder och nya samarbeten och värdegrundsarbeten startas mellan bolag och föreningar. Civilsamhällets, näringslivets och offentliga sektorns aktörer tycks ta efter varandra – både i val av uttryck och sättet att genomföra strategiska förändringar.

Dessa rörelser ger många intressanta frågor att undersöka, däribland föreställningar om just ett varumärkesarbete. Vad hoppas organisationernas företrädare att åstadkomma? Hur resoneras det om drivkrafterna, om möjliga vinster, risker och svårigheter? Vilka är värdena de vill de förknippas med – och vad ska ”varumärkas”? Vad och vilka kan i så fall främja det?

Ett viktigt mål för studien är att bidra till kunskap – empiriskt och teoretiskt – om varumärkets betydelse i den ideella sektorn. Av särskilt intresse är föreställningar om etikens inflytande och samspelet mellan värdegrund och varumärke. Genom att ge röst åt företrädare på chefsnivå – och även problematisera kommunikativa drivkrafter och förhållningssätt i de organisationer som undersöks – vill studien ge ett värdefullt bidrag i forskning om branding och det civila samhället i Sverige.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Andreas Linderyd
Tidsperiod: 2014-2015
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Finansierat inom ramen för ett flerårigt strategiskt forskningssamarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, Cancerfonden, Svenska Röda Korset, Sveriges Riksidrottsförbund, Hyresgästföreningen, Golfförbundet, Vårdförbundet, IOGT-NTO och Lärarförbundet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022