Varför ska man vara medlem?

En studie om idrottsföreningar och betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och andra engagemangsformer

Inom forskningen om det civila samhället, såväl internationellt som nationellt, har forskare dels noterat en utveckling där antalet medlemmar i medlemsbaserade ideella organisationer minskar och dels hur detta tycks leda till en omvandling av både det traditionella medlemskapet betydelse och de aktuella organisationernas roll och karaktär. Samtidigt visar svenska studier att människors generella vilja att engagera sig i ideella sammanhang är förvånansvärt stabil över tid. Observationer om hur många av dagens ideella organisationer, både i Sverige och utomlands, i allt högre grad än tidigare tycks orientera sig mot marknaden och anamma företagsliknande praktiker. Som ett led i det senare finns även exempel på hur nya och alternativa engagemangformer utmanar föreningsmedlemskapet – som ju är den form både svenskar och många andra traditionellt använt sig av för relatera till och engagera sig i ideella verksamheter.

En av de mer intressanta aspekterna i den utveckling som tecknas här, och som förefaller särskilt framträdande inom just den svenska idrottsrörelsen, är att man i allt fler ideella sammanhang anlägger kundliknande perspektiv på sina medlemmar samtidigt som man också öppnar för att människor kan engagera sig och bidra med både ekonomiska och andra resurser på nya och helt andra sätt långt bortom det traditionella medlemskapet. Något som potentiellt har direkta effekter på allt från frågor om finansiering och organisering till hur dessa organisationer styrs och leds samt vad de kan och väljer att göra. Det senare inverkar också på den roll ideella organisationer, idrottsliga eller andra, på ett övergripande plan kan förväntas ta och fylla i vårt samhälle framöver.

Syftet med studien är att undersöka hur företrädare för större idrottsklubbar/-föreningar förstår och förhåller sig till det mer traditionella medlemskapet, människors ideella engagemang samt nya eller alternativa engagemangsformer.

Projektet utfördes på uppdrag av Centrum för idrottsforskning (CIF) och pågick från 1 juli 2014 till och med slutet av januari 2015. Medverkande var forskningsassistent Karin Robertsson (Ersta Sköndal Bräcke högskola) och ekonomie doktor Johan Hvenmark (Ersta Sköndal Bräcke högskola).

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Johan Hvenmark
Tidsperiod: 2014-2015
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Centrum för idrottsforskning (CIF)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022