Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoni

Detta projekt handlar om värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg. I takt med att välfärden blir alltmer pluralistisk, till exempel när det gä̈ller medborgarna och de ideella organisationernas roll, har medskapande upplevt en renä̈ssans. Syftet med forskningen är att dels att bidra till tidigare forskning om medskapande, dels att identifiera utvecklingsområden fö̈r idéburen vård och omsorg.

Projektet fokuserar på fö̈rutsättningar, mekanismer och resultat av värde- och medskapande, till exempel motiv till medskapande, vilka grupper som deltar, hur medskapande organiseras samt påverkan på faktorer som kvalitet och delaktighet. Med hjälp av nyinstitutionell teori som analytiskt ramverk och fallstudien som metod kommer Bräcke diakonis verksamhet att studeras och analyseras som ett relevant empiriskt fall av värde- och medskapande.

Resultat och bidrag inkluderar att identifiera utvecklingsområden för praktik såvä̈l som forskning, exempelvis nä̈r det gä̈ller medarbetares motiv till medskapande, strukturella förutsättningar och mekanismer samt om hur medskapande anges påverka kvalitet, demokrati, delaktighet och ansvarstagande.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Bräcke diakoni
Tidsperiod: 2018-2021
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Riksbankens jubiluemsfond och Bräcke diakoni

Ta del av presentationen av projektet på engelska från seminariet Kunskapsarena 2021 som arrangeras av Bräck diakoni.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2023