Utvärdering av Aktivt kamratstöd

Aktivt kamratstöd är ett projekt som drivs av Fountain house i samverkan med psykiatrin och stadsdelsnämnden på Södermalm i Stockholm. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och syftar till att bryta isolering för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har fått i uppdrag att utvärdera projektet. Utvärderingen syftar till att under projekttiden följa projektet Aktivt kamratstöd för att förstå hur projektet påverkar den enskildes välbefinnande. Ett underliggande syfte är att söka förstå hur insatsen i projektet kan bidra till den enskildes återhämtningsprocess. Studien syftar dessutom till att skapa förståelse kring hur samverkan mellan en ideell organisation som Fountain house och en av landstingets psykiatriska vårdmottagningar fungerar. I studien besvaras följande frågeställningar:

Hur anser mottagarna av insatsen att den påverkar deras eget välbefinnande?
Hur är det möjligt att förstå insatsen i relation till den enskildes återhämtningsprocess?
Hur har samverkan mellan Fountain house och psykiatrin fungerat?

Utvärderingen genomförs av doktorand Veronica Ekström och forskningsledare docent Magnus Karlsson på deltid. Slutredovisning sker 2012. Ambitionen är att rapporten sedan ska publiceras i Ersta Sköndal Bräcke högskolas arbetsrapportserie.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Magnus Karlsson
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022