Tilliten bland de unga

Som en del av forskningsprogrammet antogs Julia Grosse som doktorand för att utifrån Tillitsbarometerns data skriva en avhandling vars syfte var att undersöka tilliten bland unga vuxna.

Resultaten visar att unga människor säger sig ha tillit i mindre utsträckning än människor i medelåldern, men att det också finns avvikelser från denna bild, vilket verkar stå i relation till olika kontaktytor. Vidare analyseras vad som kan ligga bakom att människor har större eller mindre tillit i olika livsfaser. En utgångspunkt är att de erfarenheter man samlar under livets gång kan vara en sådan faktor. Dels görs försök att förklara variationer i olika tillitsdimensioner statistiskt, dels konkretiseras det genom ett antal intervjupersoners berättelser om sina erfarenheter under livets gång och deras betydelse för tilliten.

Grosse blev antagen till forskarutbildningen vid Stockholms universitet 2007 med professor Lars Svedberg som huvudhandledare och hon disputerade i juni 2012 med sin doktorsavhandling som fick titeln Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet, 2012.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022