Medborgerligt engagemang i det senmoderna samhället

Det övergripande syftet med detta projekt är att öppna för och bidra till forskning om det medborgerliga engagemangets mening och villkor i det senmoderna samhället. Skälet till detta syfte kommer sig av att staten, näringslivet, civilsamhället och den privata sfären alltmer kommit att närma sig varandra och att gränserna dem emellan blir allt otydligare. Dessa förändringar av det svenska samhället har lett till vad som betecknas som hybridiserade organisationer och nya former för medborgerligt engagemang.

Välfärdsinsatser produceras och utförs alltmer av nya organisationer som uppvisar nya former i det att de innehåller och därmed blandar organisatoriska arrangemang och lösningar från statliga myndigheter, företag och ideella organisationer. I vissa fall, som i t.ex. barn- och ungdomsidrotten, kommer också familjens interaktionsmönster att prägla det medborgerliga engagemanget även i ideella organisationer. Dessa organisationer som innehåller olikartade strukturer och logiker kan ses som hybridiserade då de innehåller komponenter som traditionellt hållits isar. För att undersöka dessa processer som präglar det samtida svenska samhället görs en längre intervjuserie med ideellt engagerade, eller volontärer, i hybridiserade organisationer. Projektets forskningsfrågor är: vad kännetecknar hybridiserade organisationer som platser för ideellt arbete och vilken mening tillskriver ideellt engagerade i sådana organisationer sina insatser?

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2012-2015
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: FAS (Marie Curie Fellow)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022