Fryshusets modell för delaktighet

Fryshuset har länge arbetat med att främja ungas utveckling för ökad delaktighet i samhället. I det här projektet har en teoretiskt baserad enkät utvecklats för att mäta effekter av Fryshusets arbete, samt hur ungas externa och interna motivation för att känna delaktighet i samhället påverkas av deltagande i Fryshuset verksamhet.

Enkäten som används baseras på en Nordamerikansk förlaga som oss veterligen aldrig tidigare har prövats i Sverige. Istället för att som vanligt mäta olika problembeteenden bland unga i syfte att förebygga dem, så byggs enkäten upp kring fem olika områden som tros kunna bidra till att stärka ungas positiva utveckling. Fryshuset är ett bra exempel på en aktör inom civilsamhället som länge och på olika vis har försökt arbeta främjande bland utsatta ungdomar. Detta projekt kan bidra till att förankra de främjande insatserna i aktuell forskning, och på det viset bidra till en långsiktig och målinriktad verksamhet.

Undersökningen genomförs i fem av Fryshusets verksamheter runt om i landet: i Järva, Kalmar, Östra Göinge, Göteborg och Helsingborg. För att möjliggöra uppskattningar av möjliga förändringar besvaras enkäten i början och i slutet av programperioden.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: Minskad ojämlikhetFNs globala mål: Hållbara städer och samhällen

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2020-2022
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2023