Att identifiera behov hos äldre klienter med invandrarbakgrund

Projektet utgår från kunskapsluckor avseende institutionell kategorisering efter etnicitet och kön. Hur påverkar förståelsen av ”annorlunda andra” respektive kön tvärkulturella möten och bedömningar av behov inom äldreomsorgen?

Två delstudier genomförs: en med fokus på upplevelser och uppfattningar hos biståndshandläggare, en med fokus på dokumentation inför biståndsbeslut inom äldreomsorgen.

Data samlas in via fokusgruppintervjuer
(14 fokusgruppintervjuer bestående av 4-8 biståndshandläggare vardera genomförs) och ärendedokumentation (totalt 200 akter analyseras).

Projektet bidrar till teoretisk debatt om institutionell kategorisering och kulturanpassad vård. Ur empirisk synvinkel bidrar projektet till att belysa och problematisera hur behovsbedömningsprocesser inom ramen för äldreomsorgen tar form.

Rapporter
Forssell, E. & Torres, S. (forthcoming). Social work, older people and migration: an overview of the situation in Sweden (Accepted in European journal of social work and to be published at the beginning of 2012)

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Sandra Torres - Uppsala universitet, Anna Olaison - Linköpings universitet
Tidsperiod: 2011-2012
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022