Emilia Forssell

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Lektor, docent, Biträdande prefekt

Telefon: 076-636 51 26

E-post: emilia.forssell@mchs.se

Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Emilia Forssell är lektor och docent i socialt arbete. Hon är ordförande för Pedagogiskt kollegium sedan 2019.

Emilia Forssell var ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete 2014-2016 och studierektor för socionomutbildningen 2007-2009. Hon har mångårig erfarenhet av olika förtroendeposter inom högskolan, exempelvis i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för socialt arbete och som ordinarie ledamot i Pedagogiskt kollegium och Utbildnings- och forskningsstyrelsen. Perioden 2014-2017 var hon arbetstagarrepresentant i Bolagsstyrelsen för Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola). Hon hade under 2011 och 2012 uppdrag för högskolan vid Department of Social Work vid Salahaddin University-Erbil/Hawler i irakiska Kurdistan med att undervisa och tillsammans med kollegor genomföra en genomgripande utbildningsrevision.

FORSKNING OCH UNDERVISNING

Emilia Forssell disputerade 2004 med en avhandling om invandrarskap och informell omsorg om äldre. Hennes forskning rör bland annat det civila samhället och omsorg i transnationella sammanhang. Hon undervisar och handleder på alla nivåer (grundnivå, avancerad nivå, i forskarutbildningen). Exempel på undervisningsteman är socialpolitik, socialt arbete med inriktning mot äldre, migration och etnicitet, vetenskapsteori och vetenskapliga metoder särskilt kvalitativa. År 2010 fick Emilia Forssell högskolans Pedagogiska Pris tillsammans med professor emeritus Bengt Börjeson, nominerad av C-uppsatsstudenter.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Emilia Forssell (2021). Den offentliga omsorgen och äldre i migrationssammanhang
Anna Olaison, Maricel Knechtel, Sandra Torres, Emilia Forssell (2021). Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete : Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?: [The role of documentation for client construction processes in gerontological socialwork : Does foreign-born background, gender, and age matter?]
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2021). Äldre i bistånds­hand­lägg­nings­dokumentation: hur beskrivs invandrarskapet?
Emilia Forssell (2019). Följeforskningen om projekt VIDA (Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet): Avrapportering
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2018). Needs asessment practice within elder care: Does length of work experience make a difference in how care managers percieve professional discretion?
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2018). Professional discretion and length of workexperience: what findings from focus groups withcare managers in elder care suggest
Emilia Forssell, Johanna Schiratzki, Lill Tove Kappfjell-Li (2015). Barnrättsbyrån 2012-2013: En svensk pilotverksamhet ur juridiskt och socialt perspektiv
[Fulltext]
Sandra Torres, Anna Olaison, Emilia Forssell (2015). Biståndshandläggare om möten med sent-i-livet-invandrade äldre: Inblick i hur en institutionell kategori skapas
Johan von Essen, Emilia Forssell, Magnus Karlsson, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forssell, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Emilia Forssell, Sandra Torres, Anna Olaison (2014). Anhörigomsorg mot betalning: Biståndshandläggare om sent-i-livet-invandrares önskemål
[Fulltext]
Emilia Forssell (2013). Biståndshandläggare möter mångfalden
Emilia Forssell, Sandra Torres, Anna Olaison (2013). Care managers' experiences of cross-cultural needs assessment meetings: the case of late-in-life immigrants
Emilia Forssell (2013). Transnational Ageing, Care Needs and the Welfare State
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2012). Care managers understandings of gender and ethnic otherness in needs assessments with elderly migrant clients
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2012). Need assessment practice and older migrants: A focus group study
Emilia Forssell, Anna Olaison, Sandra Torres (2012). Need assessment practice with older migrants: Challenges to social work
Emilia Forssell (2012). Omsorg, transnationell migration och biståndshandläggning
Sandra Torres, Emilia Forssell, Anna Olaison (2012). Othering in need assessment practices: how understandings of ethnic/ cultural ‘Others’ can become institutionalized
Emilia Forssell, Sandra Torres (2012). Social work, older people and migration: an overview of the situation in Sweden
Emilia Forssell, Anna Olaison, Sandra Torres (2012). Understandings of cross-cultural interaction and ethnic ‘Otherness’ as challenges for need assessment practices: results from a focus group study with Swedish need assessors
Sandra Torres, Emilia Forssell, Anna Olaison (2012). Understandings of ethnic ‘Otherness’ in need assessment practice
Sandra Torres, Emilia Forssell, Anna Olaison (2011). Need assessment in Swedish elderly care: are understandings of ethnic ’Others’ relevant?
Emilia Forssell (2010). Anhörigomsorg i migrantfamiljer: integrationsprocesser och kulturalisering
Emilia Forssell (2009). Engagerade föreningar: om integrationsarbete för unga och gamla i civilsamhället
Emilia Forssell, Maria Ingemarson (2008). Integrationsarbete i civilsamhället: unga och äldre i blickfånget
[Fulltext]
Emilia Forssell (2006). Informell omsorg, socialt kapital och tillit
Emilia Forssell, Lars-Erik Olsson, Julia Grosse (2006). Medborgarna och den offentliga välfärdens organisering: utsatta medborgares erfarenheter av välfärdsorganisationers inriktning och praktiska utformning : en empirisk studie och kunskapsgenomgång
[Fulltext]
Emilia Forssell (2005). Social utsatthet på 2000-talet: de föreningsaktivas perspektiv
[Fulltext]
array
Emilia Forssell (2004). Skyddandets förnuft
[Fulltext]
Emilia Forssell (2004). Utsatt och priviligerad: en studie om att återfå assistansersättning efter 65
[Fulltext]
Emilia Forssell (2003). Mellan äldrepolitik och integrationspolitik: invandrade anhöriga med betalt för att hjälpa
Emilia Forssell (2002).  Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg: en fallstudie
[Fulltext]
Emilia Forssell (2000). Anhöriga till äldre invandrare: en fallstudie av anhöriga till äldre utomeuropeiska invandrare utan offentlig äldreomsorg
Emilia Forssell (1999). Äldres död: anhöriga och personal berättar
Emilia Forssell (1998). Anhörigas organisering: en studie av två anhörigföreningar
Emilia Forssell (1998). Vilka är förlorarna?: om utsatta grupper i välfärden på 1990-talet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024