Åldrande och omsorgens former: Tid, plats och aktörer

Det övergripande syftet med detta sexåriga forskningsprogram är att fullfölja pågående forskning, utveckla nya forskningsfrågor och att bidra med teoretiska perspektiv inom åldrande och omsorgens former.

Programmet, som är flervetenskapligt, är förlagt till National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL) vid Linköpings universitet. Enheten för forskning om civilsamhället är en av flera parter som samarbetar inom programmet. Utgångspunkt för programmet är att studera åldrande och omsorgens former utifrån perspektiv som ofta förbigåtts i tidigare forskning. Övergripande teoretiska perspektiv är tid, plats, aktörer och livslopp.
Programmet leds av professor Eva Jeppsson Grassman vid Linköpings universitet. Det är finansierat genom ett programstöd av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och pågår under perioden 2007-2012. Från Enheten för forskning om civilsamhället medverkar professor Lars Svedberg, fil dr Emilia Forssell samt docent Magnus Jegermalm. Följande delstudier har genomförs från enhetens sida:

INFORMELLA INSATSER OCH FRIVILLIGINSATSER UR ETT CIVILSAMHÄLLESPERSPEKTIV

Syftet med studien är att beskriva och kritiskt analysera utvecklingen av det civila samhället med fokus på trender av informella insatser och frivilliginsatser bland äldre. Frågeställningar som berörs är vilka mönster av samvariation som finns mellan informella omsorgsgivare och de som gör frivilliginsatser, och hur mönstret av informell omsorg och frivilliginsatser ser ut över tid. Metodologiskt kommer studien att genomföras genom bearbetning av fem stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2009 av forskningsenheten. En huvudsaklig analytisk frågeställning för studien är att utmana och problematisera teoribildningar inom området. Arbetet pågår under hela projekttiden.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Magnus Jegermalm och Lars Svedberg
Tidsperiod: 1992-2009
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 januari 2022