Forskningsanslag i mångmiljonklassen till Marie Cederschiöld högskola

Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Institutionen för vårdvetenskap har tillsammans med Viktoria Wallin och Annica Lagerin från samma institution som medsökande, beviljats närmare 5 miljoner i forskningsanslag från FORTE.

Projektet syftar till att utvärdera en personcentrerad intervention, the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention (C SNAT-I), på svenska ”Ditt behov av stöd”.

– Målet med projektet är att främja förberedelse, livskvalitet och hälsa för äldre närstående (≥65 år) som vårdar en partner (≥65 år) med multisjuklighet i det egna hemmet, säger Anette Alvariza och fortsätter: Med en klusterrandomiserad design i en primärvårdskontext kommer CSNAT-I att testas med multipla forskningsmetoder. Projektet kommer att genomföras i samverkan med forskare vid Sophiahemmet, Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet. Dessutom ingår Äldrecentrum, Akademiskt primärvårdscentrum, anhörigkonsulent och närståenderepresentant i projektet.

Givet behoven hos äldre närstående som vårdar en äldre multisjuk partner i hemmet, vill forskarteamet undersöka om interventionen CSNAT-I ger effekter inom primärvårdsdriven hemsjukvård, något som inte tidigare undersökts.

– Projektet ligger väl i linje med nationella riktlinjer för ”Nära vård” där primärvården utgör navet i svensk sjukvård. Vidare knyter projektet tydligt an till Sveriges första ”Nationella anhörigstrategin” som syftar till att stärka närståendeperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg och att tillse att tillgängligt stöd finns utformat efter behov, avslutar Anette Alvariza.

Läs mer om CSNAT-I och forskningen vid Institutionen för vårdvetenskap här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023