Vad innebär hälsa och välbefinnande för kvinnor i hemlöshet?

I en nyligen publicerad forskningsstudie betonar kvinnor i hemlöshet tre resurser för att uppnå hälsa och välbefinnande. Dessa tre är känslor av att ha ett hem, att vara delaktig i autentiska relationer och bevarad värdighet.

Vid Marie Cederschiöld högskola finns sedan flera år ett forskningsprojekt kring jämlik vård för kvinnor i hemlöshet. I projektet arbetar kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet tillsammans med forskare med fokus att uppmärksamma och skapa interventioner i syfte att göra vården jämlik och tillgänglig.

I den aktuella studien har kvinnor mellan 30 och 60 år, som varit hemlösa från några veckor upp till 30 år, intervjuats med utgångspunkt från olika fotografier. Kvinnorna berättade att ett hem var viktigt för hälsan och välbefinnandet, men för kvinnorna var ett hem mer än bara ett tak över huvudet. Att känna sig hemma och ha en plats i tillvaron betonades. Detta var särskilt viktigt i möten med vården, för att bemötas med värdighet och respekt, oavsett anledning till vårdbesöket. Att känna sig hemma.

– Genom att erbjuda kvinnorna att välja bland olika fotografier gavs de möjlighet att själva bestämma vad de vill berätta om. Vi vill ge kvinnorna en röst i samhället och hjälpa dem att föra fram deras erfarenheter, men samtidigt inte klampa in i någons liv på ett oförsiktigt sätt, säger Åsa Kneck, docent vid Institutionen för vårdvetenskap och en av forskarna i projektet.

Forskarna och projektgruppen, som består av kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet, analyserade sedan intervjuerna och skrev artikeln tillsammans.

– Utifrån resultaten ser vi hur viktigt bemötande från sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvårdspersonal är för dessa kvinnor. I ett liv där mycket är kaotiskt kan ett positivt vårdmöte ge en stunds vila och bekräftelse. Kvinnor i hemlöshet är ofta multisjuka och har komplexa vårdbehov. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver därför vara medvetna om att just bemötandet är en avgörande faktor för att kvinnorna ska få den hjälp de så väl behöver av vården. Kvinnorna kommer bara tillbaka till vården om de känner sig trygga, om de bemöts med respekt för den individ de är och om deras värdighet bevaras eller återställs. I omvårdnaden av kvinnor i hemlöshet behöver sjuksköterskor förstå att kvinnornas hälsa är sammanvävd med deras miljö och sociala situation.

För mer information om studien, kontakta Åsa Kneck.

Ta del av artikeln här.

Mer om projektet här.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 september 2022