Viktoria Wallin

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Adjunkt, fil. dr.

Telefon: 076-636 50 91

E-post: viktoria.wallin@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Viktoria är adjunkt och undervisar bland annat om näringsfysiologi och klinisk nutrition. Hon har tidigare arbetat som nutritionssjuksköterska på Ersta sjukhus.

Viktoria disputerade inom området Människan i välfärdssamhället, i forskarutbildningsämnet Palliativ vård 2022. Hennes forskning handlar om hur vardagen upplevs när en person med ätsvårigheter vårdas hemma i livets slutskede. Studierna har baserats på bland annat intervjuer med döende personer och närstående. Forskningsstudierna utgör en del i ett avhandlingsarbete, där också sjuksköterskors perspektiv på mat och måltider i palliativ vård studeras. Viktoria har ett särskilt intresse för måltiders sociala och existentiella betydelser för människor.

Viktoria har sedan 2022 en postdoktortjänst i forskningsprojektet Närstående.se, en webbaserad stödintervention för närstående till patienter som vårdas inom specialiserad hemsjukvård. Närstående.se är ett forskningsprojekt bestående av två delar; en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie undersöker om webbaserat stöd kan vara ett komplement till det stöd som sjukvården kan erbjuda närstående.

Viktoria är intresserad av civilsamhällets organisationer och gränslandet mellan den offentliga vården och civilsamhället, och hur civilsamhället kan bidra till hälsa. Hon har studerat hur volontärinsatser utförda av läkare och sjuksköterskor tog nya former när flyktingströmmarna ökade till Sverige 2015. Hon studerade legitimerad vårdpersonals engagemang som volontärer och en ny organisations tillblivelse. Viktoria har vid pandemins utbrott 2020 studerat patientorganisationer och självhjälpsorganisationers anpassningar och utmaningar. För närvarande studerar hon civilsamhällesorganisationers roll vid cancerrehabilitering, samt följer en nyetablerad självhjälpsorganisations framväxt.

EXAMEN

Filosofie doktor
Medicine licentiatexamen
Magisterexamen i vårdvetenskap
Legitimerad sjuksköterska

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Louise Häger Tibell, Kristofer Årestedt, Maja Holm, Viktoria Wallin, Gunnar Steineck, Peter Hudson, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2024). Preparedness for caregiving and preparedness for death: Associations and modifiable thereafter factors among family caregivers of patients with advanced cancer in specialized home care
Cecilia Högberg, Viktoria Wallin, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2023). Närståendes erfarenheter av webbaserat stöd under pågående specialiserad hemsjukvård: ’Närstående.se’
Hanna Gabrielsson, Elin Hjorth, Viktoria Wallin, Lilian Pohlkamp (2023). Övergången från att vara patient med cancer till person med erfarenhet av cancer: Civilsamhällets roll i rehabilitering
Viktoria Wallin, Elisabet Mattsson, Pernilla Omerov, Anna Klarare (2022). Caring for patients with eating deficiencies in palliative care—Registered nurses' experiences: A qualitative study
Viktoria Wallin (2022). Mealtimes in palliative care contexts: Perspectives of patients, partners, and registered nurses
[Fulltext]
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2022). Patienters erfarenheter av mat och måltider vid kronisk livsbegränsande sjukdom: En litteraturöversikt med mixade metoder
Louise Häger Tibell, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Viktoria Wallin, Gunnar Steineck, Maja Holm (2022). Web-based support for spouses of patients with life-threatening illness cared for in specialized home care: A feasibility study
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2021). Experiences of food and mealtime from the perspective of patients with chronic life-limiting disease: a mixed-method systematic review
Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson, Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin (2021). Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin: förändringar i organisation och relation till andra aktörer
Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin, Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson (2021). Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19-pandemin
Viktoria Wallin (2018). Vårdutbildade i ideellt arbete: Vård på centralen – Ny organisationstyp vid flyktingkrisen 2015
[Fulltext]
Magnus Karlsson, Viktoria Wallin (2017). Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället
[Fulltext]
Viktoria Wallin (2015). Mat och måltider vid livets slut: Patienter och närståendes erfarenheter av ätsvårigheter
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Cecilia Håkanson (2015). Meanings of eating deficiencies for people admitted to palliative home care
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson (2014). Maintaining ordinariness around food: Partners' experienceies of everyday life with a dying person

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 augusti 2023