Jenny Aspling

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 076-636 51 13

E-post: jenny.aspling@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Jenny Aspling är beteendevetare med en fil kand i psykologi. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och /eller autism, bland annat som verksamhetschef inom LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) på särskilt boende och daglig verksamhet. Utöver det har Jenny arbetat under tre år i England inom specialpedagogisk verksamhet med barn och ungdomar med autism. Engagemanget för personer med funktionsnedsättning och för att utveckla kvaliteten på insatser och förbättra levnadsförhållanden för målgruppen är det som Jenny brinner för.

Under 2017 - 2019 läste Jenny ett tvärvetenskapligt masterprogram inom Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Då fokus i utbildningen var forskningsförberedande kurser, blev valet efter examen att söka sig vidare till doktorandstudier. Sedan 2020 är Jenny doktorand inom avhandlingsprojektet Active support på Marie Cederschiöld Högskola.

Aktuell forskning

Jennys avhandlingsprojekt pågår mellan 2020-2025 och finansieras av Ersta Diakoni och Marie Cederschiöld Högskola. Active support är ett interventionsprojekt och innebär att införa arbetssättet Active support för medarbetare på flera gruppbostäder inom LSS. Gruppbostäderna följs därefter longitudinellt under flera år med flera vetenskapliga metoder såsom intervjuer, strukturerade observationer och enkätmaterial. Det övergripande syftet är att undersöka hur delaktighet, inflytande, valmöjligheter och aktivitet för de personer som bor på gruppbostäderna påverkas. Andra delsyften är att undersöka hur personalen och chefen påverkas av det nya arbetssättet. Flera referensgrupper följer projektet, bland annat en grupp med personer med intellektuell funktionsnedsättning och en grupp med representanter från olika myndigheter och funktionshinderorganisationen FUB. Utöver det finns ett Advisory Board med forskare från La Trobe University i Australien med lång erfarenhet av Active support.

Avhandlingsarbetet pågår fram till 2025 och planerar att mynna ut i fyra vetenskapliga artiklar i en sammanläggningsavhandling. En lättläst version planeras också för avhandlingen.

Jennys handledare är professor Magnus Tideman från Marie Cederschiöld Högskola och docent Veronica Svärd på Södertörns Högskola.

Du kan läsa mer om Active support på MOD-programmets här.

Andra arbetsområden

Jenny har även deltagit vid andra projekt på högskolan, bland annat ett projekt om Covid-19-pandemins påverkan på vardagslivet för personer med funktionsnedsättning. Projektet drivs av projektledare Magnus Tideman och sker i samarbete med forskare från andra universitet i Sverige, samt med forskare på Irland.

Du kan läsa mer om forskningen om Covid-19-pandemins påverkan på personer med funktionsnedsättning här.

Undervisning

Jenny undervisar på socionomprogrammet inom fördjupningsveckor om funktionshinder på termin 7, samt inom delkursen Introduktion till Psykologi på termin 2 om anknytningens betydelse, schemateori och kognitiv psykologi. Jenny har även undervisat om LSS lagstiftningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024