Filip Wollter

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Lektor, fil. dr och internationell koordinator

Telefon: 076-636 51 24

E-post: filip.wollter@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

Filip Wollter är socionom, fil. mag. i socialt arbete och fil. dr i social välfärd. Han har även en fil. kand. i idéhistoria med rättssociologi och etnologi som biämnen. Han har tidigare arbetat med olika former av socialt arbete, både inom socialtjänstens utredande verksamhet och inom stöd och behandling, främst med barn och ungdomar.

Undervisning

Filip undervisar främst om socialt arbete riktat till barn, ungdomar och deras familjer. Undervisningen fokuserar olika aspekter av social problematik och social barnavård, som exempelvis våld i nära relationer, problematisk skolfrånvaro och ungdomskriminalitet. Undervisningen täcker upp olika fenomen som utredningar/bedömningar inom social barnavård, områdesbaserat utvecklingsarbete (community work) samt teorier i socialt arbete. Undervisningen fokuserar även mer övergripande frågor som rör välfärdens organisering, till exempel det sociala arbetets organisering, juridisk tillämpning, evidensbaserad praktik, kunskapsutveckling samt samverkan. Filip har exempelvis varit kursansvarig för kurser på socionomprogrammet och högskolans uppdragsutbildning så som Juridisk tillämpning: Välfärdsrätt III: Juridisk tillämpning i utredningsarbete 5,5 hp, Teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete 7,5 hp, Perspektiv på socialt arbete 30 hp, Ledarskapsutbildning – för första linjens chef inom omsorgen 22,5 hp, Ledarskapsutbildning för ideell sektor 15 hp och Evidensbaserad praktik i socialt arbete 7,5 hp.

FORSKNING

Filip har forskat inom en rad olika områden med anknytning till socialt arbete och välfärdens organisering. Hans huvudsakliga forskningsområde berör samhällets stöd till barnfamiljer med fokus på social problematik som exempelvis våld i nära relationer, problematisk skolfrånvaro och ungdomskriminalitet. Han disputerade 2020 med avhandlingen The resoning behind social work intervention design, där han undersökte vad som påverkar valet av insats inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samt hur olika aktörer resonerar och förhandlar när det ska enas om en insats. Hans forskning har publicerats i internationella tidskrifter som European Journal of Social Work, Nordic Social Work Research, Social Work & Society, Social Work and Social Science Review och Youth Justice. Han har även varit delaktig i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (tillitsdelegationen.se) och publicerat sig i deras forskningsrapportserie, samt publicerad kurslitteratur på studentlitteratur. De senaste åren har han även arbetat i redaktionen för tidskriften Nordic Social Work Research. Filip är anknuten till Stockholm Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (SCORE) vid Stockholms universitet, och har bland annat bedrivit forskning inom deras forskningsprogram ”Syfte, styrning och reglering för olika organisationsformer” (STORM).

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Filip Wollter, Maria Eriksson (2024). Emergency Risk Assessments in Child Welfare Services: Developing Structured Support to Professional Assessments
Maria Eriksson, Filip Wollter (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”
[Fulltext]
Maria Ingemarson, Filip Wollter (2023). Att arbeta med skolsociala team: Utvärdering av innehåll och arbetssätt i Stockholm stad
[Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Maria Eriksson (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden
Filip Wollter (2022). Akuta bedömningar av våld: Skapandet och implementeringen av iRiSk akut i socialjouren
Filip Wollter (2022). Determining interventions for vulnerable families: the nature of disagreement and consensus-seeking: [Att komma överens om insats med utsatta familjer: oenighet och konsensus]
Filip Wollter, Johan Vamstad (2022). Socialtjänst på lokal nivå: oförutsägbarhet, komplexitet och byråkrati
Filip Wollter (2022). The reasoning and conditions underpinning intervention design: a social worker perspective
Patrik Karlsson, Lars Oscarsson, Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?
[Fulltext]
Filip Wollter (2020). Identity of clients and social workers in service provision: an institutional logics perspective
Filip Wollter (2020). The Accumulation of Standards for Treatment Decisions in Social Work (1847-2018)
Filip Wollter (2020). The reasoning behind social work intervention design
[Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2019). Treatment planning in public social casework: a street-level response to policy pluralism
Filip Wollter (2019). Val och utformning av insatser i socialt arbete: hur skapas tillit och legitimitet?
[Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2018). Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: Botkyrka, Stockholm och Södertälje
[Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet
[Fulltext]
Filip Wollter (2015). Migration crisis in the context European: Dynamics, challenges and way forward
Filip Wollter, Anders Kassman (2015). Skarpnäckslyftet
[Fulltext]
Filip Wollter (2014). Den förlorade välfärdens språk: En undersökning av processer och motiv bakom de senaste decenniernas förändrade benämningar av socialt utsatta
[Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Anne-Lie Vainik, Filip Wollter, Malin Robyn (2014). Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer”: Om trygghetsskapande arbete genom lokal samverkan mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, bostadsbolag och ungdomar i stadsdelen Skarpnäck
[Fulltext]
Lars Svedberg, Filip Wollter (2013). Att benämna de socialt utsatta: från fattigdom till utanförskap
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen
[Fulltext]
Filip Wollter (2010). Men vad ska socialarbetaren göra?: En diskursanalys av den professionella expertisens funktion inom en evidensbaserad praktik i socialt arbete
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024