Filip Wollter

The Department of Social Sciencea

Title: Lecturer, PhD, international coordinator

Phone: +46-76 636 51 24

Mail: filip.wollter@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

BAKGRUND

Filip Wollter är socionom, fil. mag. i socialt arbete och fil. dr i social välfärd. Han har även en fil. kand. i idéhistoria med rättssociologi och etnologi som biämnen. Han har arbetat med olika former av socialt arbete, exempelvis med behandling av ungdomar, personer med funktionsnedsättning, inom socialtjänsten och med barn med särskilda behov. Han har även arbetat med områdesbaserat utvecklingsarbete inom den ideella sektorn och inom förskolan i barngrupper samt som ansvarig för utvecklingsarbete.

UNDERVISNING

Filip undervisar inom en rad områden kopplat till socialt arbete, exempelvis barnfamiljer med komplex problematik, ungdomar och kriminalitet, områdesbaserad utvecklingsarbete/community work, och utredningar/bedömningar. Utöver det är Filips undervisning fokuserad på mer övergripande frågor som rör välfärdens organisering, exempelvis gällande fenomen som juridisk tillämpning, evidensbaserad praktik, kunskap och kunskapsutveckling, styrning, samverkan, samt organisering och ledarskap. Filip undervisar även om teorier i socialt arbete samt fenomen som tillit och identitet. Filip har exempelvis varit kursansvarig för kurser på socionomprogrammet och högskolans uppdragsutbildning så som Juridisk tillämpning: Välfärdsrätt III: Juridisk tillämpning i utredningsarbete 5,5 hp, Teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete 7,5 hp, Perspektiv på socialt arbete 30 hp, Ledarskapsutbildning – för första linjens chef inom omsorgen 22,5 hp, Ledarskapsutbildning för ideell sektor 15 hp, Evidensbaserad praktik i socialt arbete 7,5 hp.

FORSKNING

Filip har forskat inom en rad olika områden med anknytning till socialt arbete och välfärdens organisering. Han disputerade 2020 med avhandlingen The resoning behind social work intervention design, där han undersökte vad som påverkar valet av insats inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samt hur olika aktörer resonerar och förhandlar när det ska enas om en biståndsinsats. Filip huvudsakliga forskningsområde berör socialtjänstens insatser till barnfamiljer med komplex och multifaciterad problematik. Utöver detta har han forskat om ungdomar och kriminalitet, områdesbaserat socialt arbete, samarbete mellan olika samhällssektorer, och socialt arbete och identitet. Hans forskning har publicerats i internationella tidsskrifter som Social work & society, Social work and social science review och Youth justice. Han har även varit delaktig i tilltisdelegationen (tillitsdelegationen.se) och publicerat sig i deras forskningsrapportserie, samt publicerad kurslitteratur på studentlitteratur. De senaste åren har han även arbetat i redaktionen för tidskriften Nordic Social Work Research. Filip är anknuten till Stockholm Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (SCORE) vid Stockholms universitet, och har bland annat bedrivit forskning inom deras forskningsprogram ”Syfte, styrning och reglering för olika organisationsformer” (STORM).

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Maria Eriksson, Filip Wollter (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”
[Fulltext]
Maria Ingemarson, Filip Wollter (2023). Att arbeta med skolsociala team: Utvärdering av innehåll och arbetssätt i Stockholm stad
[Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Maria Eriksson (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden
Filip Wollter (2022). Akuta bedömningar av våld: Skapandet och implementeringen av iRiSk akut i socialjouren
Filip Wollter (2022). Determining interventions for vulnerable families: the nature of disagreement and consensus-seeking: [Att komma överens om insats med utsatta familjer: oenighet och konsensus]
Filip Wollter, Johan Vamstad (2022). Socialtjänst på lokal nivå: oförutsägbarhet, komplexitet och byråkrati
Filip Wollter (2022). The reasoning and conditions underpinning intervention design: a social worker perspective
Patrik Karlsson, Lars Oscarsson, Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?
[Fulltext]
Filip Wollter (2020). Identity of clients and social workers in service provision: an institutional logics perspective
Filip Wollter (2020). The Accumulation of Standards for Treatment Decisions in Social Work (1847-2018)
Filip Wollter (2020). The reasoning behind social work intervention design
[Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2019). Treatment planning in public social casework: a street-level response to policy pluralism
Filip Wollter (2019). Val och utformning av insatser i socialt arbete: hur skapas tillit och legitimitet?
[Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2018). Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: Botkyrka, Stockholm och Södertälje
[Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet
[Fulltext]
Filip Wollter (2015). Migration crisis in the context European: Dynamics, challenges and way forward
Filip Wollter, Anders Kassman (2015). Skarpnäckslyftet
[Fulltext]
Filip Wollter (2014). Den förlorade välfärdens språk: En undersökning av processer och motiv bakom de senaste decenniernas förändrade benämningar av socialt utsatta
[Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Anne-Lie Vainik, Filip Wollter, Malin Robyn (2014). Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer”: Om trygghetsskapande arbete genom lokal samverkan mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, bostadsbolag och ungdomar i stadsdelen Skarpnäck
[Fulltext]
Lars Svedberg, Filip Wollter (2013). Att benämna de socialt utsatta: från fattigdom till utanförskap
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen
[Fulltext]
Filip Wollter (2010). Men vad ska socialarbetaren göra?: En diskursanalys av den professionella expertisens funktion inom en evidensbaserad praktik i socialt arbete
[Fulltext]

Page information

Last updated:
9 February 2023