Felicia Forthmeiier

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Doktorand, vice ordförande doktorandföreningen

Telefon: 0768-787 706

E-post: felicia.forthmeiier@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

Felicia Forthmeiier har en fil. kand. i internationella relationer och tog sin magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet 2021. Felicia har närmare 20 års erfarenhet av idéburen sektor och innehaft roller som volontär, styrelseledamot, anställd och senast som verksamhetsledare på Malmö Kvinnojour. Felicias specialistkunskaper ligger i mäns våld mot kvinnor, kvinnojoursrörelsens, genus- och maktstrukturer, ledarskap- och organisationsutveckling samt kvalitet i socialt arbete.

Aktuell forskning

Sedan hösten 2022 är Felicia anställd som doktorand vid Marie Cederschiöld högskola. Hon har särskilt intresse i frågor som rör markanadisering, formalisering och professionalisering av välfärden, hur stöd och skydd till våldsutsatta organiseras, erbjuds och kvalitetssäkras och hur förhållandet mellan staten, individen, civilsamhället och marknaden regleras och ordnas för att möta individer behov av stöd och skydd från hot och våld.

Felicias avhandling har temat ”Att vara eller inte vara – är kvinnojoursrörelsens framtid hotad?” Om kvinnojoursrörelsen i relation till professionalisering, marknadisering och formalisering av skyddade boenden för personer (kvinnor) som utsatts för våld i nära relation. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur välfärden organiseras för att ge stöd och skydd till våldsutsatta, hur kvinnojourer och skyddade boende kan förhålla sig till begrepp som kvalitet och söka förståelse för hur marknadiseringen av stödfältet påverkar såväl organisationer som våldsutsatta.

Handledare
Veronica Ekström, bitr. prefekt, docent i socialt arbete
Johan Vamstad, lektor, docent

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024