Ellen Backman

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Postdoktor

Telefon: 0708-274 627

E-post: ellen.backman@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Ellen Backman är filosofie doktor i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap. Hon disputerade 2021 vid akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad med avhandlingen ”Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances – Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families”. Ellen är också legitimerad logoped sedan 2005 och har lång klinisk erfarenhet från barn- och ungdomshabiliteringen. Ellen blev specialistlogoped med inriktning språk och kommunikation på tidig nivå år 2018. Efter disputationen har hon varit verksam som verksamhetsutvecklare på habiliteringen och som FOU-handledare, båda uppdragen i Region Halland. Ellen har ett stort intresse, både forskningsmässigt och kliniskt, gällande barns delaktighet i sin vård och i vardagsaktiviteter.

UNDERVISNING

Under flera år har Ellen arbetat med undervisning på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad och Jönköping University. I första hand har hon medverkat i kurser med inriktning mot barns ätutveckling och ätsvårigheter, kommunikationsutveckling samt kommunikationsstödjande strategier för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Hon har också undervisat i kvalitativ metod och handlett master- och magisteruppsatser.

FORSKNING

Ellens avhandling handlar om barn med ätsvårigheter som är beroende av en gastrostomiknapp på magen för att få i sig den näring som de behöver för att växa och må bra. I avhandlingen undersökte Ellen vilken plats frågor och insatser om måltiden som gemensam aktivitet får i barnens omhändertagande i vården. Hon har i sin avhandling försökt fånga både barnens och föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av gastrostomi, ätandet och måltiden, samt vårdpersonalens perspektiv genom en journalgenomgång. Analyserna visar att föräldrar och barn värdesätter familjens sociala och kulturella sammanhang kopplat till måltiden, men att det också är utmanande att balansera individuella behov med hela familjens kollektiva behov. Vidare belyste avhandlingen vikten av att synliggöra begreppet ”hälsa” inom vården. Begreppet definieras olika och Ellens forskning visar att barn kan ha en bild av vad hälsa innebär, föräldrar en annan och sjukvårdspersonalen ytterligare en. Det bidrar till att det är omedvetna definitioner av hälsa som styr vilka insatser som ges och vilka förväntningar som finns på insatserna. Efter avhandlingen har Ellen varit involverad som forskare i projektet ”KomIgång Online, ett digitalt föräldrastöd om kommunikation”.

Ellens forskning har bland annat finansierats av Majblommans forskningsfond, Sparbanksstiftelsen i Varberg samt Linnea och Josef Carlssons stiftelse.

ÖVRIGA UPPDRAG

Hos Marie Cederschiöld högskola har Ellen en 2-årig anställning som postdoktor inom forskningsprogrammet MOD. Ellens forskning har temat ”Rörelsehinder ur ett livsloppsperspektiv” och kommer att handla om vuxenblivande för personer med cerebral pares.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Ellen Backman, Jakob Åsberg Johnels, Gunilla Thunberg (2024). Parental perceptions of social life before and after attending a parent training program for children with complex communication needs: the ComAlong example
Ellen Backman, Ann-Kristin Karlsson (2021). Children's perspectives on mealtimes when living with a gastrostomy tube: A qualitative study
Ellen Backman (2021). Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances: Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families
[Fulltext]
Ellen Backman, Mats Granlund, Ann-Kristin Karlsson (2021). Parental Perspectives on Family Mealtimes Related to Gastrostomy Tube Feeding in Children
Ellen Backman, Mats Granlund, Ann-Kristin Karlsson (2020). Documentation of everyday life and health care following gastrostomy tube placement in children: a content analysis of medical records
Ellen Backman, Lotta Sjögreen (2020). Gastrostomy tube insertion in children with developmental or acquired disorders: a register-based study
Ellen Backman, Ann-Kristin Karlsson, Lotta Sjögreen (2018). Gastrostomy tube feeding in children with developmental or acquired disorders: A longitudinal comparison on health care provision, and eating outcomes four years after gastrostomy
Ellen Backman, Ann-Kristin Karlsson, Lotta Sjögreen (2017). The use of gastrostomy in Swedish children – indications, and trends between 2005 and 2015
Ellen Backman (2016). Ätutveckling hos barn – en gemensam utmaning för barn och dess vårdnadshavare
[Fulltext]
Ellen Backman, Barbara Eberhart, Carin Gustafsson, Camilla Häggström Qvist, Lena Lindberger, Maria Nolemo, Eva-Marie Nylander, Catarina Ragnar, Pernille Holck (2015). Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen
[Fulltext]
Charlotta Saldert, Ellen Backman, Lena Hartelius (2013). Conversation partner training with spouses of persons with aphasia: A pilot study using a protocol to trace relevant characteristics

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024