MOD - Människovärde och Delaktighet

MOD – ett forskningsprogram om funktionshinder

Forskningsprogrammet MOD (Människovärde och Delaktighet) ska bidra med kunskaper som ökar den sociala inkluderingen och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med rörelsehinder. Samhällsvetenskapliga studier om samspelet mellan individer med funktionsnedsättning och omgivningen i bred bemärkelse bidrar med kunskaper om vardagsliv, villkor och rättigheter som kan använda för att minska funktionshinderskapande processer och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att medverka till att den vetenskapliga evidensen för praxis och politik inom funktionshinderområdet stärks. Betydelsefulla utgångspunkter är dels en tvärvetenskaplig ambition så att frågeställningar belyses och förstås utifrån den helhetsbild som komplexiteten inom funktionshinderområdet kräver, dels att personer med funktionsnedsättning inkluderas i forskningsprocessen så att forskningsfrågor blir adekvata samt resultat tillgängliga för de berörda.

Det femåriga forskningsprogrammet har sin hemvist vid Institutionen för socialvetenskap och finansieras av Bidragsstiftelsen DHR och Marie Cederschiöld högskola.

Vill du veta mer om forskningsprogrammet MOD?