Anne-Lie Vainik

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Affilierad forskare och lektor

Telefon: 073-314 35 15

E-post: anne-lie.vainik@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

Anne-Lie Vainik är socionom och disputerad i socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Sedan 1997 har hon ägnat sig åt det sociala arbetets praktik med unga lagöverträdare och unga brottsoffer. På Institutionen för socialvetenskap har Anne-Lie utbildnings- och forskningsuppdrag. Bland annat undervisar hon i straffprocessrätt och påföljdssystemet för unga lagöverträdare och handleder och examinerar uppsatser. För tillfället har hon även ett uppdrag som forskarhandledare inom ramen för forskningsprojektet; Akademisk Socialtjänst och har sedan länge uppdrag som forskarhandledare för lokala utvecklingsmedel som beviljats olika stadsdelar i Stockholms stad. Anne-Lie har även uppdrag genom högskolans uppdragsutbildningsenhet och undervisar då inom ramen för påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå bland annat i socialt arbete, socialrätt, vetenskapsteori och forskningsmetoder.

AKTUELL FORSKNING

Anne-Lies forskning har fokus på barn och våld. Anne-Lie disputerade 2017 med sammanläggningsavhandlingen ”Polisanmälningar i grundskolan”. Avhandlingen fokuserar skolrelaterade polisanmälningar med utgångspunkt från anmälningar som rör barn som inte uppnått straffbarhetsåldern 15 år. De anmälda brott som ingår i studien är misshandel, olaga hot, ofredande och förolämpning. Med utgångspunkt från den moderna grundskolans sociala och fostrande uppdrag beskriver och analyserar Anne-Lie skolrelaterade polisanmälningar med målet att förstå hur och varför polisanmälningarna görs. Det empiriska materialet består av skolrelaterade polisanmälningar, analys av skollagstiftning, förarbeten och läroplaner för åren 1962 till och med 2010 samt intervjuer med rektorer. Anne-Lie har sett att det finns stora lokala skillnader i hur rektorer bedömer om en handling ska polisanmälas. Trots stora skillnader i anmälningspraktiken visar avhandlingen även på mönster. De flesta polisanmälningar har gjorts i så kallade resursskolor/resursenheter som vanligen har ett nära samarbete med socialtjänsten och är särskilt anpassade för barn med olika beteendeproblem. Skolor med lägre meritvärden har fler polisanmälningar per barn än skolor med högre meritvärden.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Maria Eriksson, Linda Jonsson, Karin Robertsson, Anne-Lie Vainik (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning
[Fulltext]
Maria Eriksson, Veronica Ekström, Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2022). Violence capital: On the framing and construction of a policy problem
Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2017). Police-reported school violence among childrenbelow the age of criminal responsibility in Sweden – signs of increased sensitivity and segregation?
array
Anne-Lie Vainik (2017). Polisanmälningar i grundskolan
Anne-Lie Vainik (2016). Fostran till rättskänsla?
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik (2016). Mobbning, kränkning eller brott?: Konstruktioner och hantering av barns oönskade handlingar i den svenska grundskolan
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik, Filip Wollter, Malin Robyn (2014). Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer”: Om trygghetsskapande arbete genom lokal samverkan mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, bostadsbolag och ungdomar i stadsdelen Skarpnäck
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik (2013). Children´s welfare and best interests in Swedish compulsory schools
Anne-Lie Vainik (2013). Use of School Related Police Reports Involving Minors in Sweden: In Accordance with the Best Interests of the Child?
Anne-Lie Vainik (2009). Utsatt för brott
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik (2008). Ungdomar och brott: I juridiken och praktiken
Anne-Lie Vainik (2007). Socialtjänsten och unga lagöverträdare: i gränslandet mellan socialrätt och straffrät

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024