Handledarutbildning för själavårdare, 15 hp

- i samarbete med Förbundet S:t Lukas och Sigtunastiftelsen


En själavårdare använder sin egen erfarenhet som ett viktigt instrument. Att ha goda
kunskaper om människor är viktigt i det arbetet, men knappast tillräckligt. Engagemanget i en annan människas livsproblem – psykologiska, sociala, andliga eller kanske allt på en gång – ställer ofta en själavårdare inför så tunga problem att man behöver en erfaren kollegas handledning för att se det man inte ser, förstå det man inte förstår, i den själavårdande relationen. Den
som skall vara handledare behöver särskild utbildning och träning för detta.

Utbildningens mål är att ge deltagarna förmåga och kunskaper att möta handledningsbehov i enskild själavård och grupp och förmåga att möta handledningsbehov i annan arbetshandledning i kyrkan.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng
enligt tidigare poängsystem). Deltagaren bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden samt aktivt utövande själavårdare inom kyrka/samfund med;
• Utbildning i enskild själavård alternativt grundutbildning i psykoterapi,
• Rekommendation från kyrka/samfund,
• Erfarenhet av egen enskild själavård och/eller egenterapi,
• Möjlighet att utöva handledning i grupp och individuellt under utbildningstiden

Kursinnehåll
Föreläsningar, seminarier och litteraturstudier
• Själavård och handledning
• Handledningens metodik och processer
• Sekretess och ansvar i handledningen
• Att vara handledare i enskild själavård
• Att vara grupphandledare

Varje deltagare utövar under utbildningen handledning i enskild själavård, enskilt och/eller i grupp. Handledningen skall dokumenteras. Handledning på handledning genomförs i
slutna grupper och en handledare under 35 timmar.

Kursdagar
Utbildningen genomförs under tre terminers studier med sammanlagt sju kurstillfällen om två heldagar. Däremellan litteraturstudier och handledning på handledning.

Fem utbildningstillfällen sker på plats på Sigtunastiftelsen och två tillfällen sker digitalt.
6-7 februari 2025 - Sigtunastiftelsen
20-21 mars 2025 - digitalt
22-23 maj 2025 - Sigtunastiftelsen
4-5 september 2025 - Sigtunastiftelsen
6-7 november 2025 - digitalt
5-6 februari 2026 - Sigtunastiftelsen
23-24 april 2026 - Sigtunastiftelsen

Plats
På Sigtunastiftelsen i Sigtuna utanför Stockholm, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna.

Kursledare
Camilla von Below, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil.dr. lektor och handledarutbildad, Förbundet S:t Lukas.

Anne Magnusson, socionom, leg psykoterapeut, lärar- och handledarutbildad,
Förbundet S:t Lukas.


Kostnad
20 500 kr/termin (exkl. moms). Utbildningen pågår under tre terminer.
Avgiften inkluderar handledningskostnader samt kost och logi på Sigtunastiftelsen.
Resor och litteratur står deltagarna för själva.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdag 6 december 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundläggande nivå
Studietakt: 17%
Utbildningsstart: 6-7 februari 2025
Ort: Sigtuna
Språk: Svenska
Sista ansökningsdag: 6 december 2024
S:t Lukas

www.sanktlukas.se


Sigtunastiftelsen

www.sigtunastiftelsen.se

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL


Förbundet S:t Lukas
Anders Persson
anders.persson@sanktlukas.se


Förbundet S:t Lukas
Camilla von Below
camilla.v.below@sanktlukas.se


Förbundet S:t Lukas
Anne Magnusson
anne.magnusson@sanktlukas.se


Marie Cederschiöld högskola
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024