Feedback Informed Treatment (FIT) – ORS och SRS

Grundläggande utbildning i förhållningssättet FIT och bedömningsinstrumenten ORS-SRS

FIT, är ett metodneutralt evidensbaserat kvalitetssäkringssystem och förhållningssätt för att mäta och förbättra effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det bygger på enbart åtta enkla frågor fördelat på två instrument, ORS och SRS, Outcome Rating Scale och Session Rating Scale. Fyra frågor ställs i början för att mäta effekt, funktionsnivå och mående, ORS. Därefter ställs fyra frågor i slutet för att mäta relation och kundnöjdhet, SRS. ORS-SRS finns med i Socialstyrelsens metodguide.

Systemet är utvecklat av Dr Scott Miller och ICCE, International Centre for Clinical Excellence och har funnits i Sverige sedan tidigt 2000-tal. Det använd idag över hela världen och inom alla former av samtalsbaserat förändringsarbete; terapi, behandling, heldygnsvård och myndighetsutövning.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med behandling och andra former av samtalsbaserat förändringsarbete.

Förkunskapsnivå
Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är emellertid att utbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Det underlättar också om deltagarna har någon form av utbildning i samtalsmetodik

Kursinnehåll
Kursen går över tre dagar mellan kl. 09.00-16.00, två dagars grundutbildning och en tid därefter en uppföljningsdag och examination. Mellan grundutbildningen och uppföljningen genomför kursdeltagaren sedan ett eget samtal med ORS och SRS. Intervjun har samtidigt funktionen som examinationsuppgift.

Kursen innehåller en mängd olika praktiska övningar; film, rollspel och en gedigen genomgång av teori och forskningsstöd.

Utbildningen följer de kvalitetsriktlinjer som ICCE har satt upp. En utbildning är nödvändig för
alla som vill använda FIT i sin yrkesutövning.

Kursen innehåller bland annat följande moment
• introduktion och historisk bakgrund,
• historik, formulär, användningsområde, styrkor, svagheter,
• FIT:s fyra kärnkomponenter; vetenskapliga grunder, implementering, mätning och rapportering, kontinuerlig professionell utveckling
• praktiska övningar i att klientanpassa FIT

Undervisningsformer
Undervisningen omfattar tre heldagar och sker i föreläsningsform i kombination med seminarier och diskussioner. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter och sedan praktiskt kunna använda FIT; ORS-SRS i sitt dagliga arbete.

Kursträffar
7-8 oktober 2024
22 oktober 2024

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30/Erstagatan 1 F på Södermalm i Stockholm.

Kursansvarig
Niklas Waitong, är ICCE certifierad utbildare och har jobbat med FIT sedan 2000-talets början, var med och startade ICCE 2009, ansvarig för ICCEs världskonferens i Östersund 2018. Han har sedan 2010, ofta ihop med Gunnar Lindfeldt, utbildat i FIT, sedan 2018 mer eller mindre på heltid. Han är idag en av Sveriges mest anlitade föreläsare, utbildare och handledare inom FIT.

Aktiv medlem i ICCE, Svenska FIT-nätverket och involverad i ett stort Forte finansierat forskningsprojekt kring FIT på KI som leds av Dr Magnus Johansson.


Kostnad
8 700 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 30 augusti 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 4
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Tvärvetenskapligt
Studietakt: -
Utbildningsstart: 7-8 oktober 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Niklas Waitong
070-295 24 99
niklas@waitong.se

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024