Existentiella samtal

Grundläggande utbildning i det existentiella samtalets teori och metod

Hur kan man i samtal bemöta människor i kris, med livsproblem och ångest. Hur kan vi bidra till att möten och samtal med klienter, elever, patienter, kunder, medarbetare blir verkningsfulla? Hur kan vi föra samtal om kriser, problem, möjligheter, omsorg, ångest, depression, utmattning, stress, beroenden, relationsproblem, sorg och konflikter utifrån existentiella perspektiv? Hur skapar vi mening och öppningar och hur uppstår meningslöshet och låsningar i ett samtal?

Marie Cederschiöld högskola, Avdelningen för uppdragsutbildning, erbjuder en utbildning i det existentiella samtalet. Kursen går igenom grunderna i den existentiella filosofin och psykologin samt hur existentiella teorier och metoder kan bidra till bättre resultat i arbetet. Kursen klargör centrala begrepp som samtal, möte och relation. Vad innebär dialog, monolog, duolog, direkt- och indirekt kommunikation? Hur kan man beskriva skillnaden mellan att samtala och att prata? Vad innebär tystnadens, kroppens och lyssnandets språk?

Medarbetare som får nycklarna till ny kunskap blir mer effektiva i sin yrkesutövning och bidrar till en mer framgångsrik organisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: beteendevetare, yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, personalhandläggare, socionomer, coacher, behandlingsassistenter, präster, diakoner, pedagoger, psykoterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och chefer.

Förkunskapsnivå
Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är emellertid att utbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Kursinnehåll
I kursen presenteras det existentiella samtalets bakgrund och framväxt, dess teori och metod, där syftet är att inspirera, delge och träna deltagarna att använda det existentiella samtalet i det egna arbetet. I kursen utgår vi från att ett existentiellt samtal berör både privata och professionella problem, utan att gå in i patogena tillstånd.
Kursen innehåller bland annat följande moment:
- existentiella filosofins perspektiv på samtal
- existentiella psykologins perspektiv på samtal
- existentiella möten och samtal
- teori och metodik i existentiella samtal.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar, där kursdeltagarna får öva i det existentiella samtalet metod med möjlighet till direkthandledning med kursledare. Kursdeltagarna stimuleras att utveckla sin yrkesidentitet, sin professionella förmåga och att bredda och fördjupa sin kunskap och sina insikter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända individuella skriftliga hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdatum
Kursen ges med sex kursdagar under några månader

Anmäl ditt intresse och få information om nästa kursstart här

Plats
Kursen ges i högskolans lokaler, Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm).

Kursansvarig
Lance Cederström är leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning och har sedan 1980-talet arbetat som psykoterapeut och vägledare inom främst hälso- och sjukvård, skolor, socialtjänsten, inom diakonin och i näringslivet. Lance undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.


Kostnad
ca 14 800 kr (exkl. moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.

Litteraturkostnaden tillkommer.

Anmälan
Anmälan sker här.
Anmäl ditt intresse och få information om nästa kursstart här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: Startdatum ej bestämt
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lance Cederström
070-523 31 18
lance@cederstrom.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Synpunkter från tidigare deltagare


"Nuvarande upplägg passade mig mycket bra och ska inte ändras. Vår lärare Lance gjorde ett svårt ämne lättillgängligt, roligt och begripligt på ett lekfullt sätt. Hoppas på en fortsättning/fördjupning med Lance".

"Kursupplägg med föreläsningar, diskussioner och uppdelning i mindre grupper där vi fått öva och testa existentiella samtal med varandra har berikat och gett större förståelse på många plan".

"Bra balanserat upplägg mellan teori och praktik. Kan inte tänka mig ett bättre upplägg".

"Kanske den bästa kurs jag gått någonsin. Ändra inget, men lägg gärna till en fortsättningskurs!

"Lance är unik, var rädd om honom. Tack!"

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024