Existentiella samtal

Grundläggande utbildning i det existentiella samtalets teori och metod

Hur kan man i samtal bemöta människor i kris, med livsproblem och ångest. Hur kan vi bidra till att möten och samtal med klienter, elever, patienter, kunder, medarbetare blir verkningsfulla? Hur kan vi föra samtal om kriser, problem, möjligheter, omsorg, ångest, depression, utmattning, stress, beroenden, relationsproblem, sorg och konflikter utifrån existentiella perspektiv? Hur skapar vi mening och öppningar och hur uppstår meningslöshet och låsningar i ett samtal?

Marie Cederschiöld högskola, Avdelningen för uppdragsutbildning, erbjuder en utbildning i det existentiella samtalet. Kursen går igenom grunderna i den existentiella filosofin och psykologin samt hur existentiella teorier och metoder kan bidra till bättre resultat i arbetet. Kursen klargör centrala begrepp som samtal, möte och relation. Vad innebär dialog, monolog, duolog, direkt- och indirekt kommunikation? Hur kan man beskriva skillnaden mellan att samtala och att prata? Vad innebär tystnadens, kroppens och lyssnandets språk?

Medarbetare som får nycklarna till ny kunskap blir mer effektiva i sin yrkesutövning och bidrar till en mer framgångsrik organisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: beteendevetare, yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, personalhandläggare, socionomer, coacher, behandlingsassistenter, präster, diakoner, pedagoger, psykoterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och chefer.

Förkunskapsnivå
Ingen förkunskapsnivå krävs. Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras det existentiella samtalets bakgrund och framväxt, dess teori och metod, där syftet är att inspirera, delge och träna deltagarna att använda det existentiella samtalet i det egna arbetet. I kursen utgår vi från att ett existentiellt samtal berör både privata och professionella problem, utan att gå in i patogena tillstånd.
Kursen innehåller bland annat följande moment:
- existentiella filosofins perspektiv på samtal
- existentiella psykologins perspektiv på samtal
- existentiella möten och samtal
- teori och metodik i existentiella samtal.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar, där kursdeltagarna får öva i det existentiella samtalet metod med möjlighet till direkthandledning med kursledare. Kursdeltagarna stimuleras att utveckla sin yrkesidentitet, sin professionella förmåga och att bredda och fördjupa sin kunskap och sina insikter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända individuella skriftliga hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdatum
Kursen ges med sex kursdagar under ett par månader.

Plats
Kursen ges i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).

Kursansvarig
Lance Cederström är leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning och har sedan 1980-talet arbetat som psykoterapeut och vägledare inom främst hälso- och sjukvård, skolor, socialtjänsten, inom diakonin och i näringslivet. Lance undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.


Kostnad


Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: Startdatum ej bestämt
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Startdatum ej bestämt
Sista ansökningsdag: Startdatum ej bestämt

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lance Cederström
070-523 31 18
lance@cederstrom.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 oktober 2023