Existentiella samtal

Grundläggande utbildning i den existentiella samtalets teori och metod

Hur kan man i samtal bemöta människor i kris, med livsproblem och ångest. Hur kan vi bidra till att möten och samtal med klienter, elever, patienter, kunder, medarbetare blir verkningsfulla? Hur kan vi föra samtal om kriser, problem, möjligheter, omsorg, ångest, depression, utmattning, stress, beroenden, relationsproblem, sorg och konflikter utifrån existentiella perspektiv? Hur skapar vi mening och öppningar och hur uppstår meningslöshet och låsningar i ett samtal?

Marie Cederschiöld högskola, Avdelningen för uppdragsutbildning, erbjuder en utbildning i det existentiella samtalet. Kursen som ges på distans går igenom grunderna i den existentiella filosofin och psykologin samt hur existentiella teorier och metoder kan bidra till bättre resultat i arbetet. Kursen klargör centrala begrepp som samtal, möte och relation. Vad innebär dialog, monolog, duolog, direkt- och indirekt kommunikation? Hur kan man beskriva skillnaden mellan att samtala och att prata? Vad innebär tystnadens, kroppens och lyssnandets språk?

Medarbetare som får nycklarna till ny kunskap blir mer effektiva i sin yrkesutövning och bidrar till en mer framgångsrik organisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: beteendevetare, yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, personalhandläggare, socionomer, coacher, behandlingsassistenter, präster, diakoner, pedagoger, psykoterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och chefer.

Förkunskapsnivå
Ingen förkunskapsnivå krävs. Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras det existentiella samtalets bakgrund och framväxt, dess teori och metod, där syftet är att inspirera, delge och träna deltagarna att använda det existentiella samtalet i det egna arbetet. I kursen utgår vi från att ett existentiellt samtal berör både privata och professionella problem, utan att gå in i patogena tillstånd.
Kursen innehåller bland annat följande moment:
- existentiella filosofins perspektiv på samtal
- existentiella psykologins perspektiv på samtal
- existentiella möten och samtal
- teori och metodik i existentiella samtal.

Undervisningsformer
Undervisningen som sker på distans ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar, där kursdeltagarna får öva i det existentiella samtalet metod med möjlighet till direkthandledning med kursledare. Kursdeltagarna stimuleras att utveckla sin yrkesidentitet, sin professionella förmåga och att bredda och fördjupa sin kunskap och sina insikter.

Examinationsformer
Den här kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt inlämnade hemuppgifter.

Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng och lämnar då även en individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Väljer du att delta som privatperson har du möjlighet att erhålla ett Marie Cederschiölddiplom på genomgången utbildning.

Kursdatum
Kursen ges med sex kursdagar under höstterminen 2023.

23-24 oktober
6-7 november
20-21 november

Samtliga dagar mellan kl. 09.00-15.00

Plats
Kursen ges digitalt via mötesverktyget Zoom.

Kursansvarig
Lance Cederström är leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning och har sedan 1980-talet arbetat som psykoterapeut och vägledare inom främst hälso- och sjukvård, skolor, socialtjänsten, inom diakonin och i näringslivet. Lance undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.

Kostnad
18 500 kr (inkl. 25% moms) - Anmälan via arbetsgivare med möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng.

14 500 kr (inkl. moms) - Anmälan som privatperson med möjlighet till ett diplom på genomgången utbildning (ej möjlighet till 7,5 hp)

Litteraturkostnader tillkommer

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdag den 29 september är anmälan bindande under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att du är välkommen att söka utan den behörighet som fordras på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Den här kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson.

Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng. Väljer du att delta som privatperson följer du utbildningen på samma sätt som övriga men lämnar efter kursavslut inte in någon skriftlig högskolepoänggrundande examinationsuppgift utan erhåller ett Marie Cederschiölddiplom på att du genomgått utbildningen Det biblioterapeutiska arbetssättet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5 hp alt. Diplom
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: 2023-10-23
Ort: Digitalt
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2023-09-29

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lance Cederström
070-523 31 18
lance@cederstrom.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2023