Civila samhället i samhället - Sthlm

Välkommen till en utbildning där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Kursen arrangeras av högskolan tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kursens innehåll

Du får grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

Kursmoment 1 - Grundläggande
I del 1 ges grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling. Vilka politiska idéer och processer har skapat det svenska civilsamhället? Hur har relationen historiskt sett ut mellan civilsamhälle och offentlig sektor? Vilka internationella idéflöden har påverkat den svenska utvecklingen?

Kursdelen ger även en orientering om centrala begrepp inom området och en beskrivning av civilsamhällets nutida omfattning.

Vad kännetecknar utvecklingen de senaste 30 åren med en mer marknadsorienterad offentlighet? Hur har det påverkat ideella organisationer och andra aktörer inom det civila samhället? Hur har utvecklingen sett ut vad gäller både funktionen som röstbärare och att vara utförare av välfärdstjänster?

Speciellt fokus läggs vid relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor, och skillnader i de olika sektorernas utgångspunkter och funktioner belyses.

Kursmoment
- Vad menas med det civila samhället? - Begrepp, modeller och statistik
- Civilsamhällets rötter och framväxt - Idéhistorisk och historisk utveckling
- Nutida trender och förändringar - Samtid och framtid - hur påverkas civilsamhället?
- Ideellt engagemang i Sverige - Frivilligt arbete i olika kontexter
- Roller och drivkrafter i ideell och offentlig sektor - Skillnader i förhållningssätt

Kursmoment 2 - Fördjupning
I del 2 fördjupar vi diskussionen om det civila samhällets roll idag. Fokus läggs på nuvarande politik; propositionen ”En politik för det civila samhället” beskrivs och dess praktik undersöks.

Relationen mellan offentlig och ideell sektor studeras närmare och regionala/lokala exempel på samverkan ges. Dessutom beskrivs och diskuteras modeller och system för statlig bidragsgivning och sätts i relation till hur myndigheter kan stödja det civila samhällets organisationer.

Mer övergripande diskuteras det civila samhället i relation till demokrati men också det civila samhällets roller i innovationsprocesser, inte minst i tider av stora samhällsutmaningar.

Kursmoment
- Statlig politik för det civila samhället - Politikens utveckling och status
- Samverkan mellan ideellt och offentligt - Regionala/lokala exempel
- Civilt samhälle och demokrati - Det civila samhällets roll i och för demokratin och samhälls-utvecklingen
- Civilsamhället som välfärdsutförare - Civilsamhällets roll i välfärdsproduktionen
- Civilsamhället som innovationsarena - Kreatörer, entreprenörer och samverkan

Kursmoment 3 - Samverkan och utveckling
I del 3 fokuserar vi på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga. Här behandlas lagar och regler som styr såväl offentlig upphandling som verksamheter under valfrihetssystemen och idéburet-offentligt partnerskap. En fördjupning sker också kring ideella organisationers roll som utförare av välfärdstjänster. Olika samrådsmodeller analyseras och även överenskommelser som fenomen.

I denna kursdel ges konkreta exempel på metoder för dialog och samråd. Hur organiseras samverkan på ett sätt som skapar effektivitet och goda relationer? Dessutom kommer vi att blicka framåt mot vad framtiden kan föra med sig för det civila samhället och dess relationer till offentlig sektor.

Kursmoment
- Former för dialog och samråd - Koden för idéburna verksamheters medverkan och andra verktyg.
- Viktiga hållpunkter i samverkan - överenskommelser
- Ideella organisationer som utförare - Tjänster, service och välfärdsprodukter
- Reglerade verksamhetsrelationer och samspel mellan offentligt och civilt samhälle. LOU – lagen om offentlig upphandling. LOV – lagen om valfrihetssystem. IOP – idéburet-offentligt partnerskap
- Ideellas erfarenheter av att vara del av olika verksamhetsrelationer - Att som ideell aktör vara del av välfärds-produktion, upphandlingar och IOP.
- Framtidspanel - Personer med kunskap och idéer om civilsamhället siar om framtiden

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, samråd, upphandlingar eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället.

Kursen vänder sig också till dig som har en tjänstepersonsfunktion inom civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor. Kursen är även öppen för andra, till exempel förtroendevalda inom civila samhället och politiker.

Föreläsare
Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor, offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området samt praktiker verksamma inom civilsamhället.
Några medverkande föreläsare 2023:

Johan von Essen, professor Marie Cederschiöld högskola.
Mattias Larsson, verksamhetschef, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet
Thomas Schneider, utvecklingschef, Bräcke diakoni
Susanne Wallman Lundåsen, docent, Linköpings universitet
Hannes Rolf, fil. dr., Marie Cederschiöld högskola
Carl-Johan Friman/Marie Ericsson, Socialdepartementet
Håkan Johansson, professor, Lunds universitet
Stig Linde, lektor, Lunds universitet
Sofia Åberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten.
Elisabet Johansson, utvecklingsledare, MUCF
Pelle Åberg, docent, Marie Cederschiöld högskola

Tre utbildningstillfällen
Utbildningen pågår under vår- och höstterminen 2024 med 3x3 gemensamma kursträffar
Modul 1: 24-26 april
Modul 2: 4-6 september
Modul 3: 20-22 november

Tider vid samtliga tillfällen
Dag 1, kl. 10.30-17.00
Dag 2, kl. 09.00-17.00
Dag 3, kl. 09.00-14.30

Så här är utbildningen upplagd
Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter där innehållet kopplas till din egen verksamhet. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en utökad examinationsuppgift.

Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast i januari 2025. Kursen är förlagd till högskolans lokaler på Campus Ersta på Södermalm i Stockholm.


Kostnad
18 900 kronor (exklusive moms).
Litteratur, kost och eventuell logi ingår inte i kursavgiften.

Utbildningen ges i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), www.mucf.se

Se kort introfilm här.

Anmälan
Anmälan sker på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors hemsida
Länk till anmälan

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 24 april 2024
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 22 mars 2024 Platser kvar!

Information om kursinnehåll

Kursansvarig
Pelle Åberg
076-636 51 29
pelle.aberg@mchs.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Tidigare deltagare om kursen:

”Jag har mycket praktisk erfarenhet från arbete inom civilsamhället men nu har jag fått en mer sammanhållen kunskap om samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor.

Alla som vill ha verktyg för att arbeta utvecklande och strategiskt med samverkansfrågor mellan civilsamhälle och offentlig sektor har stor nytta av utbildningen.”
Sofia Nordström, utvecklingsledare, Region Värmland

”Jag ville få en fördjupad förståelse kring modeller och metoder för hur vi som civilsamhällesaktör kan samverka med den offentliga sektorn men också mer kunskap om den lagstiftningen som sätter villkor och ramar för hur vi kan organisera oss tillsammans.

Under utbildningen har jag fått både nya idéer och en större förståelse och praktisk kunskap. Att ha studiekamrater från olika sektorer har varit otroligt givande.”
Synnöve Corson, samordnare Ungdomsprogrammet, SOS Barnbyar

”Utbildningen har gett mig kompetens kring hur vi kan ytterligare professionalisera relationerna mellan kommun och civilsamhälle. Jag kan varmt rekommendera den för alla som har civilsamhällets förutsättningar som arbetsområde, både tjänstepersoner i det offentliga och representanter från civilsamhället.”
Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och Fritid, Svedala kommun

”Jag har fått tillfälle att lära mig mycket om och av de andra deltagarna men också att reflektera över min egen organisation och undersöka vilken roll vi ska ha i samverkan med andra.”
Helena Jonsson, Stiftsdiakon, Svenska kyrkan i Göteborg

”Inspirerande lärorika föreläsningar och en bra blandning av deltagare från civilsamhället, offentliga förvaltningar och statliga myndigheter.

Examensarbetet gick att koppla direkt till mina uppdrag på myndigheten.”
Dharana Favilla, utvecklingsledare, MUCF

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024