Stöd för barn och unga i sorg

- grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper


Varje år mister över 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Till det kommer de som förlorar syskon, andra nära anhöriga och kompisar. Man räknar med att det i Sverige är cirka 26 000 barn i åldern 0-17 år som förlorat föräldrar under sin uppväxt. Inom BUP är utrymmet för att arbeta förebyggande i dag ofta starkt begränsat. Sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos, men det är inte samma sak som att barn inte behöver stöd av utbildade vuxna i sin sorgbearbetning. Att förlora mamma, pappa eller ett syskon när man fortfarande är barn är en traumatisk händelse som påverkar barnet på djupet och under en lång tid.

Emma 16 år, som förlorat sin pappa beskriver att sorgen hoppar fram och tillbaka och säger så här, - ”det är som ett sår som är infekterat och börjar läka. Det hinner aldrig läka ut ordentligt, för det rivs upp och man blir ledsen igen”.

Denna grundläggande kurs kring barn i sorg och att leda stödgrupper, ges nu för fjortonde gången av högskolan.

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter barn och ungdomar och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som avser att utveckla detta arbete till att omfatta stödgrupper för barn och unga i sorg. Det gäller till exempel socionomer, psykologer, pedagoger, elevvårdspersonal, psykoterapeuter, diakoner och präster. I de fall där det är möjligt är det lämpligt att anmäla sig parvis, då stödgruppsarbete alltid bör ske med minst två gruppledare.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är en akademisk grundexamen inom beteendevetenskap om 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) eller motsvarande, samt minst tre års arbetserfarenhet efter examen. Deltagaren bör ha erfarenhet av arbete med barn, ungdomar, familjer och/eller erfarenheter av arbete med grupper, sorg och kris.

Kursinnehåll
Under kursen kommer aktuella teorier och kunskap om barns sorg, reaktioner och strategier att presenteras. Teman som barns och vuxnas sorg - likheter och skillnader, sorg i familjesystem, barns sorg i olika åldrar, genusperspektiv på barns sorg, sorg efter traumatisk förlust, syskonförluster, kamratförluster samt teorier om bemästring, grupp och gruppledarrollen samt ritens betydelse och livsåskådning kommer att belysas. Praktiska och konkreta metoder, som tematiska övningar och lekar samt hur man planerar, startar och leder stödgrupp för barn i sorg.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren;
- tillägnat sig teorier och kunskaper om barns och ungdomars reaktioner på förlust genom dödsfall, kris, katastrof och traumatisk förlust,
- tillägnat sig kunskaper och erfarenheter om vad som är stödjande i sorgeprocessen,
- kunna starta och leda stödgrupper för barn i sorg.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier, och diskussioner under åtta undervisningsdagar. Seminarierna syftar till erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete med att leda stödgrupper, teman, lekar och övningar. Deltagarna uppmuntras i att utanför undervisningen organisera samarbete i nätverk och grupper i syfte att studera och diskutera den obligatoriska litteraturen. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen.

Kursdagar
Kursen ges med åtta kurstillfällen, två sammanhängande dagar åt gången.

5-6 november 2024
4-5 december 2024
15-16 januari 2025
4-5 februari 2025

Plats
Kursen ges i högskolans lokaler på Campus Ersta,
Stigbergsgatan 30 och/eller Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm)

Kursansvariga
Ulla Forinder, socionom, professor i socialt arbete och leg psykoterapeut. Ulla var med och startade Rädda Barnens stödverksamhet för barn i sorg i början av 90-talet. Hon har arbetat som handledare och utvecklare för gruppstöd åt barn och ungdomar med kronisk sjukdom. Ulla är också författare till boken Stödgrupper för barn och unga.

Lotta Polfeldt, socionom och leg psykoterapeut. Lotta var med och byggde upp Rädda Barnens projekt Barn i sorg/barn som anhöriga i början av 1990-talet. Hon arbetade där med stödgrupper för barn och unga i sorg, individuellt stöd och familjestöd, tills verksamheten lades ner 2012. Idag är hon privatpraktiserande psykoterapeut, handledare/metodutvecklare och konsult. Hon medverkar även i organiserandet och genomförandet av Bris stödhelger för suicidefterlevande barnfamiljer. Lotta har skrivit två böcker i ämnet barn och unga i sorg.

Kostnad
19 500 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 20 september 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2024-11-05
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 20 september 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lotta Polfeldt
076-844 68 88
lotta@polfeldt.com

 

Kursansvarig
Ulla Forinder
070- 601 36 92
ulla.forinder@hig.se

 

Studierektor
Hugo Svebeck Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sorggrupper för barn ska startas över hela länet

P4 Värmland berättar om hur Lisa Lyckborn, Region Värmlands projektledare för ”Barn i sorg” lägger upp en utbildningssatsning för hela länet.
Fler barn som förlorat en förälder ska få hjälp att bearbeta sin sorg när nya samtalsgrupper startas över hela Värmland, skriver P4 Värmland. Lyssna >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024